Умумий маълумотлар

Бизнес-режани тайерлашда фойдаланилди:

Ички меъёрий хужжатлар;

2014-2015 йил ва 2016 йил 9 ойлик баланс хисоботлари;

Таркибий булинмаларни тавсифномаси:

Бизнес-режа Кузатув кенгаши ва акциядорларни талаблари асосида тайёрланди.

“Андижон ёг-мой” акциядорлик жамияти тугрисида маълумот.

“Андижон ёг-мой” акциядорлик жамияти Адлия бошкармасининг 1995-йил 6-январдан белгиланган 231-сонли гувохномасига муофик жамият хукукий шахс сифатида давлат руйхатига олинган мулкий хукукини тасдикловчи 749 – сонли давлат ордери 1994- йил 30-ноябрда белгиланган. Кимматли когозлар бозори фаолиятини мувофикланггириш ва назорат килиш марказининг Андижон вилоят бошкармасининг 2016 йил 2-июлдаги В0151-10 сонли эмиссияси кайта руйхатдан утказилган ва акциялар таксимоти куйидагича белгиланган:

 • Низом жамгармаси 1 833 238 минг сум Акциялар сони 416 645 дона
 • Имтиёзли акциялар 9 159 дона
 • Оддий акциялар сони 407 486 дона
 • Жисмоний шахсларда Мехнат жамоасида Давлат улуши Хукукий шахсларда 1-дона акциянинг наминал киймати 4 400
 • 155 193 дона 13 854 дона 243 163 дона 4 435 дона сумдан.

“Андижон ёг-мой” акциядорлик жамиятини асосий курсаткичлари :

 • Мулк шакли: Акциядорлик жамияти
 • Манзилгохи: Андижон Вилояти Андижон шахри А.Фитрат кучаси № 14
 • Телефон: 223-11-83
 • Факс: 223-10-33
 • Банк реквизитлари: Х/Р 20210000900545756001
 • ХАВ «Трастбанк» Андижон филиали
 • МФО 01074 Инн 200240131 ОКОНХ 18121

Барчага маълумки хозирги кунда нафакат шахримиз балки бутун Республикамизда ахолини истеъмол ёг махсулотларига бўлган талаб кундан кунга ортиб бормокда.

Республикамизда олиб борилаётган иктисодий ислохотлар бозор иктисодиёти шароитида ишлаб чикаришни ривожлантириш истеъмол бозорини янада тулдириш яъни Вилоятимиз ички истеъмол бозорини узимизда ишлаб чикарилаётган арзон ва сифатли махсулотлар истеъмол ёги ва хужалик совуни билан тулдиришдир.

Корхона истеъмол ёги ишлаб чикаришда бозорда сотилаётган ёг нархлари билан рацион асосида олиб боради. Корхона ёг ишлаб чикаришни тула кувватда ишлаши, ишлаб чикарилаётган махсулот таннархини ошиб

кетипшни олдини олади. Натижада корхона томонидан инхлаб чикарилаётган ёг махсулотини бозор нархидан арзон нархда сотишга эришади.

ИШЛАБ ЧИКАРИШ ВА ТЕХНАЛОГИЯ

Корхонани асосий ишлаб чикариш булинмалари куйидаги цехлардан иборатдир:

 • Чигит хужалиги;
 • Тайёрлов цехи;
 • Форпресс цехи;
 • Экстрация цехи;
 • Рафинация цехи;
 • СЖК цехи
 • ДЖКцехи
 • Совун и/ч цехи
 • Буг цехи;
 • Электр цехи;
 • Лаборатория;
 • Кадоклаш цехи;
 • Транспорт хужалиги;
 • Ёрдамчи бинолар.

Корхонани ишлаб чикариш объектларини жойлашуви техник талаб ва меъёрларга жавоб беради. Ипшаб чикариш ва технологик боскичларига мувофик асбоб ускуналар энг самарали усулда жойлаштирилган.

Технологияни атроф-мухитга таъсири

Корхона умуман олганда экология талабларига жавоб беради. Атроф мухитга чикинди ташланипш амалдаги меъёрлардан ортмайди. Корхонадаги мавжуд асбоб-ускуналарни ишловчанлик даражасини таъминлаш ва назорат этиш бош механик хизмати томонидан амалга оширилади.

Махсулот сифатини назорати ипшаб чикарилган махсулотни шунингдек келаётган хом-ашёни сифати устидан назорат килиш учун корхонада сифат назорати буйича икки булинмадан иборат махсус хизмат мавжуд; Марказий лаборатория, улчов асбобларини назорати ва автоматика булими.

Талаб этиладиган сифатни таъминлаш учун техник хужжатлар меъёрларига мос келиши буйича технологик ва кимёвий тахлиллар утказилади.

Ишлаб чикарилаётган махсулотни истеъмол килиш хоссаларини ошириш максадида корхонани технологик асбоб-ускуналарни замонавийлаштириш зарур.

Ишлаб чикариш технологияси ва асбоб ускуналар тавсифномаси

Корхонада мавжуд асбоб-ускуналарни деярли барчаси хорижда ишлаб чикилган, улар 85-90 йилларни бошларида ишга туширилган.

Корхонани ишлаб чикариш куввати суткада 400 тоннани кайта ишлаб чикаришга мулжалланган. Бирок, хозирги пайтда корхонани ишлаб чикариш кувватларидан тулик фойдаланилмаяпти. Бунинг асосий сабаби асбоб ускуналарни жисмонан эскирганлиги хамда хом-ашёни кам микдордалигидадир.

Корхонада фойдаланилаётган технология, харакатдаги сифат, меъёрлари ва андозалари талабларига жавоб берадиган махсулотлар ишлаб чикариш имконини беради. Корхонада эндиликда 700 бирликдаги асбоб – ускуналардан фойдаланиляпти. Умуман олганда асбоб-ускуналарни холати коникарли ахволда, лекин улар ишчи холатида булсада, лекин хозирда уз меъёрий имконини ишлаб булган. Келгусида улардан фойдаланиш ишлаб чикариш вактида махсулотни ортикча йукотишга, бунинг окибатда хом- ашёни куп сарфлашга олиб келади.

Корхонада махаллий хом-ашёдан, асосан пахта ёги иншаб чикарилади, Ишлаб чикарйш жараёнини таъминлаш учун корхона барча зарурий мухандислик инфраструктурасига эга. Барча асосий коммуникация тизими капитал таъмирлаш ёки алмаштиришни талаб этмайди. Ишлаб чикариш

Бизнинг манзил

 • Телефон : 223-11-83
 • Ишонч телефони : 223-11-83
 • Канцелярия : 223-11-83
 • Факс : 223-10-33
 • E-mail: andyogmoy@inbox.ru
 • Манзил : Андижон Вилояти Андижон шахри А.Фитрат кучаси № 14

ЯНГИЛИКЛАРГА ОБУНА