2016 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЭМИТЕНТНИНГ ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ

2016 йил якунлари бўйича эмитентнинг йиллик ҳисоботи

Эмитент органи томонидан тасдикланган хужжат Акциядорлар умумий йиғилиши
Хисобот тасдикланган муддат 16.06.2017

 

1 ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:
Тўлиқ “Andijonyog’moy” aksiyadorlikjamiyati
Қисқартирилган: “Andijonyog’moy” AJ
Биржа тикери номи: Маълумот йўқ
2 БОҒЛАНИШ
Жойлашган ери: Андижан вилояти,  Андижан шахри, А.Фитрат кўчаси, 14 уй.
Почта манзили: Андижан вилояти,  Андижан шахри, А.Фитрат кўчаси, 14 уй.
Электрон почта манзили: andyogmoy@inbox.ru
Расмий веб-сайт: www.andijanyogmoy.uz
3 БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ
Хизмат кўрсатувчи  банк: ‘Trastbank’ Andijonfiliali
Ҳисоб рақами: 20210000900545756001
МФО: 1074
4 РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРЛАРИ
Рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган рақам 9734
 Солиқ органи томонидан берилган рақам (СТИР): 200240131
 Давлат статистикаси томонидан берилган рақам
КФС: 144
ОКПО: 392649
ОКОНХ: 18121
СОАТО: 1703401

 

5 Эмитентнинг молиявий ҳўжалик кўрсаткичлари
Устав капиталинингрентабелликкоэффициенти: 0.08
Умумийтўловгалаёқатлиликниқоплашкоэффициенти: 0.54
Мутлақликвидлиликкоэффициенти: 0.01
Ўзмаблағларинингжалбқилинганмаблағлариганисбатикоэффициенти: 0.5
Коэффициент обновления основных фондов 0,3

 

 

7 Ҳисобот йилида қимматли қоғозлар бўйича карздорлик
Оддийакцияларбўйича (ҳисоботдавриякунибўйича (сўмда)) 122303
Оддийакцияларбўйича (олдингидаврларякунибўйича (сўмда)) 93837

 

 

10 Ҳисобот давридаги муҳим фактлар тўғрисидаги маълумот
Мухим  фактни номи Мухим  фактни № Мухим  факт қабул қилинган вақти Мухим  факт қабул ошкор қилинган вақти
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар 6 30.06.2016 10.07.2016
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш 32 30.06.2016 10.07.2016
Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришлар 8 30.06.2016 10.07.2016

 

11 Бухгалтерлик баланси
Кўрсаткичлар номи Код стр. Йил бошида Йил охирида
Актив
I. Узоқ муддатли активлар
Асосийвоситалар: 000
Бошланғич (қайтатиклаш) қиймати (0100, 0300) 010 6607044.00 8423355.00
Эскириш суммаси (0200) 011 4377688.00 4686869.00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) 012 2229356.00 3736486.00
Номоддийактивлар: 000
Бошланғич қиймати (0400) 020 556007.00 556007.00
Амортизация суммаси (0500) 021 222403.00 333604.00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) 022 333604.00 222403.00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: 030 367145.00 367857.00
Қимматли қоғозлар (0610) 040 37587.00 21694.00
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050 324558.00 294913.00
Қарам хўжалик жамиятлариг аинвестициялар (0630) 060
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) 070
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080 5000.00 51250.00
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 090 537427.00 513958.00
Капитал қўйилмалар (0800) 100 111730.00 50203.00
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) 110 169187.00 110473.00
Бундан: муддати ўтганлари 111
Узоқ муддатлик ечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) 120
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) 130 3748449.00 5001380.00
II. Жорий активлар
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: 140 5596616.00 6599258.00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 3708966.00 6181799.00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160 4718.00 7718.00
Тайёрмаҳсулот (2800) 170 1882932.00 409741.00
Товарлар (2900 дан 2980 нингайирмаси) 180
Келгуси давр харажатлари (3100) 190 15907.00 23848.00
Кечиктирилган харажатлар (3200) 200 10225208.00 10721614.00
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) 210 2718232.00 2548293.00
шундан: муддатиўтган 211 601465.00 463724.00
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинга йирмаси) 220 55806.00 362102.00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) 230
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) 240
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) 250 35129.00 34382.00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260 1219593.00 913599.00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270 211927.00 140226.00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) 280 60.00
Таъсисчиларнинг устав капиталигаулушларбўйичақарзи (4600) 290
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) 300
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310 1195717.00 1097984.00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: 320 2050.00 56290.00
Кассадаги пул маблағлари (5000) 330
Ҳисоб-китобсчётидаги пул маблағлари (5100) 340 52977.00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 350 916.00 1054.00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 360 1134.00 2259.00
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) 370 13708.00 204100.00
Бошқа жорий активлар (5900) 380
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) 390 18571721.00 20153403.00
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390) 400 22320170.00 25154783.00
Пассив
I. Ўзмаблағлари манбалари
Устав капитали (8300) 410 1833238.00 1833238.00
Қўшилган капитал (8400) 420
Резерв капитали (8500) 430 2029105.00 1941313.00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 440
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 538349.00 2047715.00
Мақсадли тушумлар (8800) 460 10725.00 10725.00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) 470
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470) 480 4411417.00 5832991.00
II. Мажбуриятлар
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) 490 12165629.00 12244858.00
Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) 491
Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади 492
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) 500
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатлиқарз (7110) 510
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатлиқарз (7120) 520
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 530
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқмуддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) 540
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) 550
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) 560
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 570
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) 580 12165629.00 12244858.00
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) 590
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) 600 5743124.00 7076934.00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) 601 3673478.00 3176929.00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари 602 64146.00 40571.00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610 1986305.00 1392186.00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) 620
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 640
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 650
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 660 5.00 5.00
Олинган бўнаклар (6300) 670 60482.00 71200.00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 523476.00 569932.00
Суғурталар бўйича қарз (6510) 690
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 271479.00 345177.00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710 93837.00 122303.00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 336502.00 290691.00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) 730 1767500.00 3900000.00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740 302141.00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) 750
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 401397.00 385440.00
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600) 770 17908753.00 19321792.00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770) 780 22320170.00 25154783.00

 

12 Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот
Кўрсаткичлар номи Код стр. Йил бошида Йил охирида
фойда зарар фойда зарар
Маҳсулот (товар, ишвахизмат) ларни сотишдан соф тушум 010 35432260.00 54382289.00
Сотилган маҳсулот (товар, ишвахизмат) ларнинг таннархи 020 27553770.00 42227377.00
Маҳсулот (товар, ишвахизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) 030 7878490.00 12154912.00
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: 040 7326697.00 8725207.00
Сотиш харажатлари 050 500712.00 664912.00
Маъмурий харажатлар 060 1464471.00 1368101.00
Бошқа операцион харажатлар 070 5361514.00 6692194.00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари 080
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090 434102.00 116455.00
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) 100 985895.00 3546160.00
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: 110 83854.00 98635.00
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120 5451.00 12827.00
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130
Молиявий ижарадан даромадлар 140
Валюта  курси фарқидан даромадлар 150 9866.00 399.00
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари 160 68537.00 85409.00
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан: 170 317604.00 1065213.00
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180 311516.00 385103.00
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар 190
Валюта курси фарқидан зарарлар 200 6088.00 664216.00
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар 210 15894.00
Умум хўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) 220 752145.00 2579582.00
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар 230
Фойда солиғини тўлагунгақадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230) 240 752145.00 2579582.00
Фойда солиғи 250 201511.00 354920.00
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар 260 43615.00 176947.00
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260) 270 507019.00 2047715.00

 

13 Аудиторлик хулосаси тўғрисида маълумот
Наименование аудиторской организации Дата выдачи лицензии Номер лицензии Вид заключения Дата выдачи аудиторского заключения Номер аудиторского заключения Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку Копия аудиторского заключения
“Эркин Аудит” МЧЖ 2008-03-07 262 Ижобий 2017-03-06 11 Хусанов Ш.Б Загрузить

 

16 Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)
Ф.И.О. или полное наименование Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) Основание, по которому они признаются аффилированными лицами Дата (наступления основания (-ий)
Зуфаров Ойбек Окилжонович Тошкентшахар Кузатувкенгашиаъзоси 2015-06-30
Формонов Ойбек Рахмонович Тошкентшахар Кузатувкенгашиаъзоси 2015-06-30
Турдиев Хамидулло Лутфиллаевич Тошкентшахар Кузатувкенгашиаъзоси 2015-06-30
Адилов Марат Пулатовис Тошкентшахар Кузатувкенгашиаъзоси 2016-06-30
Ниязов Санжар Бахтиёрович Тошкентшахар Кузатувкенгашиаъзоси 2016-06-30
Собиров Илхом Кахрамонович Тошкентшахри Кузатувкенгашиаъзоси 2016-06-30
Марупод Дилшод Туланович Андижон вилояти, Андижон тумани Кузатувкенгашиаъзоси 2016-06-30
“Узпахтаёг” АК Тошкен шахар 58,4 % акциядори 2015-11-03
Хусанов Азизбек Аъзамович Андижон вилояти Асака тумани Жамият бошкарув директори 2012-06-30

 

Бизнинг манзил

  • Телефон : 223-11-83
  • Ишонч телефони : 223-11-83
  • Канцелярия : 223-11-83
  • Факс : 223-10-33
  • E-mail: andyogmoy@inbox.ru
  • Манзил : Андижон Вилояти Андижон шахри А.Фитрат кучаси № 14

ЯНГИЛИКЛАРГА ОБУНА