“Андижонёғмой” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши йиғилишининг

 

 

“Андижонёғмой” акциядорлик жамияти %    Кузатув кенгаши йиғилишининг

Б А Ё Н И № 5

Андижон шахри.                                       2017 йил 28 август

А.Фитрат кучаси 14 уй                                    соат 10-00

Йиғилишда катнашдилар:

Кузатув кенгаши раиси: И.Қ.Собиров,

Кузатув кенгаши аъзолари: О.О.Зуфаров, А.А.Асроров, Д.Т.Марупов,

ХЛ.Турдиев, Х.П.Қосимов.

Кузатув кенгаши аъзоси – И.Д.Соипов хизмат сафарида бўлганлиги

сабабли, йиғилишда қатнаша олмади.

Иигилиш кворуми 85,7 %

Жамият бош директори вазифасини – С. Қ. Юсупов

 1. вақгинча бажарувчи
 2. Жамият Молия бухгалтерия хисоби в: – А. А. Рахмонов хисоботи бўлими хисобчиси

ЙИҒИЛИШ КУН ТАРТИБИ.

 1. “Узпахтаёғ”АЖнинг 2017 йил 4 август кунги № ВД/7-1779- сонли жамият кузатув кенгашига юборилган хатида келтирилган масалалар тўғрисида.
 2. Жамият бош директори вазифасини вақтинча бажарувчи С.Қ.Юсуповнинг 2017- йил 2-чораги якунлари бўйича “Бизнес режа” кўрсаткичларини бажарилиши юзасидан хисоботи. Бошқарув хаъйати аъзоларининг 2-чоракда амалга оширилган ишлари юзасидан, Молия бухгалтерия хисоби ва хисоботи бўлими хисобчиси-А.А.Рахмонов, Бош технолог-А.Буважонов, Бош механик- А.А.Расулов, Бош энергетик-И.Х.Хўжахмедов. Хукук хизмати бўлими бошлиғи- А.М.Қосимов, Тақсимот бўлими брокери- Б.Солиев-ларнинг хисоботларини тинглаш.
 3. Жамият ички аудитор хизмати аудитори Э.Раззақовнинг 2017 йил 2-чорак якунлари бўйича хисоботи.

4? “Андижонёғмой” АЖ бош директори вазифасини вақтинча бажарувчи С.Қ.Юсуповнинг 2017 йил 22 август кунги № 1-670 сонли мурожаат-номасига асосан, корхонага хом-ашё ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ харажатлар учун тўловларни амалга ошириш мақсадида 1 500 000 000 (Бир миллиард беш юз минг) сўмга ХА “Трастбанк” Андижон вилоят бўлимидан 1 (бир) йил муддатга 18 фоизли очиқ кредит олиш хақида.

Йиғилиш раиси И.Қ.Собиров йиғилишни очиқ деб эълон килиб, йигилиш қатнашчиларини якинлашиб келаётган Ўзбекистон Республикаси Мустақиллиги- нинг 26 йиллиги хамда Муборак “Қурбон Хайит” байрамлари билан йигилиш қатнашчиларини табриклаган холда, хар-бир йиғилиш қатнашчиларининг хонадон-

ларига қ%ц-барака, ишларига каттадан-катта ривожлар тилаб, кун тартибидаги биринчи масала юзасидан қуйидагиларни маълум қилди. Жумладан:

“Узпахтаёғ” АЖнинг 2017 йил 4 август кунги № ВД/7-1779- сонли жамият кузатув кенгапш номига юборилган хатида келтирилган масалалар туғрисида йиғилиш қатнашчиларига маълумот берилди. Ушбу хатда жамиятда 2017 йил 1-ярим йиллик якунлари бўйича молиявий хисоботлар тахлил килинганда, белгиланган бизнес режадаги кўплаб мухим иқтисодий кўрсаткичлар бажарилма- ётганлиги ва корхонани молиявий ахволи ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ёмонлашганлигини кўрсатиб ўтилгйН? Шунингдек, хисобот даврида махсулот сотишдан соф тушум 30,4 млрд. сўмдан иборат бўлиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 107,1 фоизга ўсгани холда, сотилган махсулот таннархи 26,0 млрд. сўмни ташкил этиб 125,2 фоизни ташкил қилганлиги натижасида олинган соф фойда

 • млн. сўмни ёки ўтган йилга нисбатан 22,0 фоизни ташкил этган холос. Активлар рентабеллиги эса 0.021 фоиздан иборат бўлиб, белгиланган энг кам чегарага (0,05) нисбатан жуда паст даражани ташкил этган. Соф фойдани соф тушумига нисбатан рентабеллик даражаси эса 1,51 фоиздан иборат бўлиб, тизим бўйича ўртача кўрсаткичга нисбатан 4,51 пунктга паст даражада эканлиги. Абсалют ликвидлилик коэффицентининг 0,2 ўрнига, 0,01 пунктни, молиявий мустақиллик коэффицентининг 1,0 ггункт ўрнига, 0,82 пунктни ташкил этиши жамиятда иқтисодий барқарорликни таъминлаш ишлари суст даражада эканлигини кўрсатмокда. Жамият бошқаруви томонидан узоқ муддатли инвеститцияларга йўналтирилган маблағлар самарадорлиги эътибордан четда қолдирилганлиги, мавжуд 345,1 млн. сўмлик узоқ муддатли инеститциялардан дивиденд шаклидаги даромадлар олинмаганлиги, дебитор қарздорликларни камайтириш юзасидан чора- тадбирлар белгиланмаганлиги сабабли бошқа дебитор қарзлар йил бошига нисбатан 394,8 млн. сўмга ошганлиги таъкидлаб $пгилди. Нотиқ ўз сўзида юқоридаги кўрсаткичлар жуда паст холатда эканлиги, жамият кузатув кенгаши хамда бошқарув хайъати хамкорлигида барча сохалар бўйича кескин ўзгариш қилин- маса, ишлаб чиқариш жараёнини ривожлантирилмаса, корхонага инветитцияни жалб қилинмаса, корхонада тежамкорликни кескин кучайтирилмас экан жамиятда иқтисодий ва молиявий холат яхши бўлмаслигини «тушунтириб ўтди.

Шўнинг учун бошқарув хайъати аъзолари ва барча ишлаб чиқариш мутассади ходимлар зиммасига жамиятда ишлаб чиқариш жараёнини кескин кўтариш, бор имкониятлардан окдпона фойдаланиш бўйича ўз тавсияларини бериб, юқоридаги кўрсаткичлар хозирги кун талабига жавоб бермаслиги, белгиланган бизнес режа топшириқлари ўта паст холда эканлигини хисобга олиб, ушбу холатларга йўл қўйган яъни- жамият Молия бухгалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиги- А.А.Рахмоновга, Бозор ва талабини ўрганиш стратегик режалаштириш бўлими бопшиғи-М.Х.Юлдашевга хамда жамият бош хукук хизмати, бошлиги- А.М.Қосимовга, ишлаб чиқариш модернизация ва локализациялаш, инвеститция жалб қилиш бўлими бопшиғи Қ.Т.Мамадалиевга “Хайфсан” жамият бошқарув хайъати аъзолари – ипшаб чиқариш бўйича директор С.Юсуцовга, Бош технолог А.Буважоновга, Бош механик А.Расуловга, Бош энергетик- И.Хужахмедовга қаттиқ огохлантириш бериб ўз сўзини якунлади.

Шундан сўнг, сўзга чиққан кузатув кенгаш аъзолари хам йигилиш раиси таклифига кўншлган холда белгиланган “бизнес режа” топшириқларини ортиги билан бажарган холда жамиятда кескин ўзгаришлар қилиш зарурлигини билдиришди.

Кун тартибидаш биринчи масала атрофлича мухокама этилганидан сўнг овозга куйилди.

Овоз берилди: Еклаб – 6 овоз 100 %

Карши – йук Бетараф – йук

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан кузатув кенгаши. ҚАРОР ҚИЛАДИ:

 1. “Узпахтаёғ”АЖнинг 2017 йил 4 август кунги № ВД/7-1779- сонли жамият кузатув кенгашига юборилган хатида келтирилган масалалар ижро учун қабул қилинсин.
 2. Жамиятнинг 2017 йил биринчи ярим йиллик якунлари бўйича корхонани молиявий ахволи ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ёмонлашганлиги, белгиланган кўрсаткичлар, Активлар рентабеллиги ўта пастлиги, дебитор қарзлар йил бошига нисбатан ошганлигини хисобга олиб қуйидаги ходимлар яъни жамият Молия бухгалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиги- А.А.Рахмоновга, Бозор ва талабини ўрганиш стратегик режалаштириш бўлими бошлиғи-М.Х.Юлдашевга хамда жамият бош хукук хизмати бопзлиги- А.М.Қосимовга, ишлаб чиқариш модернизация ва локализациялаш, инвеститция жалб қилиш бўлими бошлиғи Қ.Т.Мамадалиевга “Хайфсан” берилсин, жамият бошқарув хайъати аъзолари яъни – ишлаб чиқариш бўйича директор С.Юсуповга, Бош технолог А.Буважоновга, Бош механик А.Расуловга, Бош энергетик- И.Хужахмедовга қаттиқ огохлантирилсин.
 3. Жамиятнинг хар чорак якуни бўйича молиявий-иқтисодий кўрсткичларни

кузатув кенгашига тўлалигича такдим этиб бориш вазифаси ички аудитори

Э.Раззақов зиммасига юклансин.                    *

 1. Рентабеллик даражасини оширшп мақсадида ишлаб чиқариш кувватларидан самарали фойдаланиш, харажатларни қисқартириш юзасидан қабул қилинган дастур ижросини таъминлаш хамда молиявий соғломлаштириш юзасидан “Йўл харита” си дастурини ипшаб чиқиш- Бозор ва талабини ўрганиш стратегик режалаштириш бўлими бошлиғи-М.Х.Юлдашев зиммасига юклансин.
 2. Дебитор- кредитор қарзларни камайтириш, муддати ўтган қарздорликлар юзага келишини олдини олиш юзасидан чоралар кўришни ташкил этиш вазифаси жамият бош хукук хизмати бошлиги- А.М.Қосимов зиммасига юклансин.
 3. Ишлаб чиқариш жараёнини ривожлантириш мақсадида, корхонага инветитцияни жалб қилиш, янги техник асбоб-ускуналарни олиб келиш ва иш жойларини ташкил этиш бўйича чора-тадбирлар тузиш вазифаси ишлаб чиқариш модерни- зация ца локализациялаш, инвеститция жалб қилиш бўлими бошлиғи Қ.Т.Мамадалиевга юклансин. /у
 4. Жамиятшшг келгуси чоракларда молиявий соғломлаштириш тадбирларини лозим даражада бажармаган, бу борада камчиликларга йўл қўйган маъсул ходимларга нисбатан қатъий жазо чоралари кўрилиши бўйича огохлантирилсин.

Йиғилиш раиси И.Қ.Собиров кун тартибидаги икқинчи масала юзасидан сўзни жамият бош директори вазифасини вақтинча бажарувчи С.Қ.Юсуповга берди. Нотиқ “Андижонёғмой” АЖ томонидан 2017 йилнинг 6-ой давомида белгиланган режа кўрсаткичларидан келиб чиқиб, қуйидаги иншар амалга оширилганлиги, Режага асосан 2017-йил 6-ой давомида жамиятда 25 000 тонна пахта техник чигитани кайта ишлаш режалаштирилган бўлиб, хақиқатда 26581,0 тонна пахта техник чигити қайта ишланди ва режа кўрсаткичларини 106,3% га бажарилди. (ўтган йилги кўрсаткичларга таккослаганда 107,9 % ни ташкил этди ёки 1956,1 тн. қўп техник чигит кайта ишланди).

Ўсимлик мойи ишлаб чикариш 4667,0 тонна режалапггирилиб, хақиқатда

 • тонна ўсимлик мойи ишлаб чикарилди, бу режанинг 100,6 % ни ташкил этади. Ўтган йилнинг шу даврига таккоелаганда 329,0 тонна кўп ўсимяик мойи ишлаб чикарилди. Ўсимлик ёғи чиқипга йил якуни буйича ўртача 17,73% ни ташкил килди. Рафинацняланган ёғ ишлаб чикариш 4153,0 тонна режалаштирилган бўлиб, хақиқатда 4095,6 тонна рафинацияланган ёғ ишлаб чикарилди, бу режанинг 98,6% ни ташкил этади, ўтган йилга нисбатан қиёслаганда 225,5 тонна кўп рафинацияланган ёғ ишлаб чиқарилди. Рафинацияланган ёғ чиқиши хам йил давомида ўртача 89,0 % ни ташкил килган.

2017-йилнинг 1-ярим йиллиги давомида 11193 тонна пахта шроти ва 7929 тонна пахта шелухаси ишлаб чикариш режалаштарилган бўлиб, хақиқатда эса

 • тонна пахта шрота ва 8701,0 тонна пахта шелухаси ишлаб чикарилди, бу кўзланган режанинг 109,7 %ни ташкил килган.

Хўжалик совуни ишлаб чиқариш режаси 1300,0 тонна бўлиб, амалда 1122,3 тонна ишлаб чиқарилди, режага нисбатан 86,3 % га бажарилган, ўтган йилга нисбатан эса 130,9 тоннага кўп бажарилган.

Хидсизлантирилган 2453 тонна хамда кадоқланган ёғ 2453 тонна ишлаб чиқариш режалаштирилган бўлиб, хақиқатда эса хидеизлантирилган ёг 2957 тонна хамда қадокланган ёғ 2572 тонна ишлаб чикарилди. ўтган йилга нисбатан 295,6 тонна кам ишлаб чиқарилган.

Корхонада 2017-йилнинг 1-ярим йил давомида 29 658 572,0 минг сўм амалдаги бахоларда товар махеулоти ишлаб чикариб режага нисбатан 105,7% га, ўтган йилга нисбатан 122,7 % га, махсулот ишлаб чикарипши солиштирма бахоларда 29 117 229,0 минг сўмйи Ташкил этиб, режага нисбатан 107,4 % га, ўтган йилга нисбатан 116,5 % га бажарилган.

Амалдаги халқ истеъмоли моллари ишлаб чикариш 15 814 908,0.минг сўмни ташкил этиб, режага нисбатан 100,5 % га, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 119,5 % га бажарилган.

Бюджетга соликлар ва давлат максадли жамғармаларига мажбурий тўловлар 9 783 914,0 минг сўм хисобланди, шундан акциз солиги 3 669 000 минг сўмни ташкил қиЛган холда тўловлар ўз муддатларида амалга оширилган.

Корхонани асосий умумхужалик фаолиятининг фойдаси солик тўлагунга қадар хақцқатда 585 791,0 минг сўмни ташкил қияди. Корхонани соф фойдаси хақиқатда 459 024,0 минг сўмни ташкил қилганлигини таъкилаб ўтди.

Шу билан бирга жамият бош директорн вазифасини вақтинча бажарувчи С.Қ.Юсупов^ юқоридаги кўрсаткичлар ўта паст холда эканлиги келгусида бор имкониятлардан фойдаланган холда кескин ўзгартиришлар қилиши хаҚида йиғилиш қатнашчиларга маълумот бериб ўз сўзини якунлади. ( хисоботнинг тўлик матни илова килинади).

Йиғилиш раиси И.Қ.Собиров навбатдаги сўзни жамият бошқарув хайъати аъзолари, жумладан; Молия бухгалтерия хисоби ва хисоботи бўлими хисобчиси- А.А.Рахмонов, Бош технолог-А.Буважонов, Бош механик-А.А.Расулов, Бош энергетик-И.Х.Хўжахмедов. Хукук ч‘хизмати бўлими бошлиғи- А.М.Қосимов, Тақсимот бўлими брокери- Б.Солиевга жорий йилнинг 2-чораги давомида амалга оширилган ишлар ва келгуси 2017-йилнинг 3-чоракда бажариладиган ишлар юзасидан ўз хисоботларини йиғилиш қатнашчиларига ўкиб эшиттирдилар.

Жумладан, корхонада олиб борилаётган ишлаб чиқаришни бир маъромда олиб бориш, хом-ашёдан унумли фойдаланиш, вилоятдаги пахта тозалаш заводлари томонидан корхонага келтирилаётган пахта техник чигит миқдорини имкон қадар кўпайтириш ва тез ва сифатли қайта ишлаб ахолини ёғ махсулотига бўлган талабини тўлароқ қондириш дебиторлик-кредиторлик қарздорликларни кескин камайтириш, инвеститцияни жалб қилиш, тежамкорлик ишларини кучайтириш асосий вазифа эканлиги хақида таъкидлаб ўтилди. Шу билан бирга вилоятдаги фермер хўжаликлари орқали етиштирилган кунгабоқар ва соя донини тез фурсатлар ичида корхонамизга топшириш ишларини якунлаш, ишлаб чикариш жараёнини янада ривожлантириш вазифаси юклатилди. Корхонада фойдаланилаётган иккламчи хом-ашёлардан унумли тежаб фойдаланиш, электр энергия, ёқилги мойлаш материаллари ва газ, сувдан оқилана фойдаланиш масалалари кўриб чиқиб керакли тавсиялар берилди. (Бошқарув хайъати аъзолари хисоботлари илова қилинади.)

Ииғилиш раиси кун тартибидаги иккинчи масала бошқарув хайъати аъзолари хисоботларини овозга қуйди. Йиғилиш қатнашчилари ушбу масалани бир овоздан маъкулладилар.

Овоз берилди:             Ёклаб    – 6 овоз     -100 %         *

Карши    – йук

Бетараф – йук

Кун тартибидаги иккинчи масалани атрофлича мухокама килиб,
КУЗАТУВ КЕНГАШИ КАРОР КИЛАДИ:

 1. “Андижонёғмой” АЖнинг 2017-йил 2-чорак молия-хужалик фаолияти якунлари юзасидан ва “Бизнес режа” кўрсаткичларйнинг бажарилиши ва ,бажарилган ишлар тўғрисидаги жамият бош директорининг хисоботи етарли даражада эмас деб бахолансин ва маълумот учун қабул қилинсин.
 2. Жамият Ишлаб чикариш бўйича директор вазифасини бажарувчи -С.Юсупов, Молия бухгалтерия хисоби ва хисоботи бўлими хисобчиси-А.А.Рахмонов, Бош технолог-А.Буважонов, <Бош механик-А.А.Расулов, Бош энергетик- И.Х.Хўжахмедов. Хукук хизмати бўлими бошлиғи-А.М.Қосимов, Тақсимот бўлими б^окери- Б.Солиев-ларнинг 2017 йил 2-чорак якуни бўйича хисоботлари маълумот учун қабул қилинсин. Келгуси чоракда хар бир бошқарув хайъати аъзолари зиммасига ишлаб чиқаришни кескин ривожлантириш бўйича чора- тадбирлар режаси ишлаб чиқиш вазифаси юклансин.

И.Қ.Собиров : Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан сўзни жамият ички аудит хизмати аудитори Э.Раззаковга берди.

Учинчи масала бўйича эшитиадй:

Э.Раззаков: ўз сўзида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2006-йил 215-сонли қарори билан тасдиқланган “Корхоналардаги ички аудит хизмати тўғрисида”ги Низомга мувофиқ, жамият Кузатув кенгаши билан тузилган шартнома асосида жамиятнинг 2017-йил 1-чорак якунлари бўйича ички аудит хизмати аудитори томонидан аудиторлик текшируви ўтказилганлиги ва ички аудит

Низоми Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006-йил 27-сентябрдаги “Қимматли қоғозлар бозорини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПК-475-сонли қарорига мувофиқ амалга оширилганлигини шунингдек, текширувнинг мақсади жамият бошқарувининг ижро этувчи органи ва таркибий бўлинмалари томонидан қонун хужжатларига, таъсис ва ички хужжатларига риоя қилинишини текшириш, мониторинг олиб бориш йўли билан улар ишини назорат қилиш ва бахолаш, маълумотларни бухгалтерия хисоби хамда молиявий хисоботда акс эттирилишини тўлиқлиги ва ишончлилигини таъминлаш, хўжалик муаммолари амалга оширишнинг белгиланган қоидалари ва тамоиллари, активларнинг сақланиши хамда корпоратив бошкарув принциплари жорий этилиши бўйича бахо беришдан иборатлиги хақида йиғилиш катнашчиларига айтиб ўтди.

Шундан сўнг, Э.Раззаков жамиятнинг 2017-йил 2-чорак якунлари бўйича ички аудит хизмати хисоботини йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди (хисобот илова қилинади) ва ушбу масала юзасидан кузатув кенгашининг кун тартибидаги ички аудит хисоботини тасдиклашни овозга қуйди.

Йиғилиш қатнашчилари кун тартибидаги учинчи масалани бир овоздан тасдиқладилар.

Овоз берилди:             Ёқлаб           6 овоз 100 %

Қарши          – йўқ

Бетараф       – йўқ

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан КУЗАТУВ КЕНГАШИ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

 1. “Андижонёғмой”АЖ ички аудит хизмати аудитори Э.Раззаковни жамиятнинг 2017- йил 2-чорак якунларк бўйича ички аудит хисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
 2. Жамият бошқарув хаъйатига 2017-йилнинг 9 ой давомида белгиланган р$жа топшириқларини барча кўрсаткичлар бўйича бажарилишини таъминлаш, ишлаб чиқариш жараёнида электр энергияни, ичимлик суви, газ ва ёнилги мойлаш материалларини тежаб ишлатиш, вилоятдаги фермер хўжаликларида етиштирлган куннгабоқар ва соя донларни қисқа муддатларда корхона омборларига топшириш вазифаси юклатилсин. Бундан ташқари барча имкониятлардан унумли фойдаланиш чораларини кўриш бўйича ўз таклифларини кузатув кенгашига тақдим этсинлар.
 3. Жамият ички аудйтори Э.Раззақов зиммасига корхонада ишлаб чиқариш кўрсаткичларини бажарилиши, бар бир бўлимда амалга оширилаётган ишлар тахлили, дебиторлик-кредиторлик қарздорликларни камайтириш йўлида олиб борилаётган ишлар тўғрисида мунтазам равишда чоракма-чорак кузатув кенгашига хисобот бериб бориш вазифаси юклансин.

Ииғилиш раиси И.Қ.Собиров навбатдаги масала юзасидан қуйидагиларни маълум қилди. Жумладан; “Андижонёғмой” АЖ бош директори вазифасини вақтинча бажарувчи С.Қ.Юсуповнинг 2017 йил 22 август кунги № 1-670 сонли мурожаатномасига асосан, корхонага хом-ашё ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ

харажатлар учун тўловларни амалга ошириш мақсадида 1 500 000 000 (Бир миллиард беш юз минг) сўмга ХА “Трастбанк” Андижон вилоят бўлимидан 1 (бир) йил муддатга 18 фоизли очик кредит олиш хақидаги билдиришномани йиғилиш қатнашчиларига ўқиб эшиттирди.

Ушбу тақдим этилган хатни мазмун ва мохиятини тушунтириш мақсадида йиғилиш раиси, сўзни жамият бош директор вазифасини вақтинча бажарувчи С.Қ.Юсуповга берди.

Нотиқ, ўз сўзида Вазирлар Махкамасининг “Пахта чигитиш еткзиб бериш ва ундан оқилона фойдаланиш механизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги 2006- йил 18-сентябрдаги №199-сонли карорида белгиланган талабларга мувофиқ ойнинг хар декадасида олинадиган техник пахта чигити учун 100 фоиз олдиндан тўловни амалга ошириш кўрсатилганлиги таъкидлаб корхонага хом-ашё ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ харажатлар учун тўловларни амалга ошириш мақсадида 1 500 000 000 (бир миллиард беш юз миллион) сўм ХА “Трастбанк” Андижон вилоят бўлимидан 1(бир) йил муддатга 18 фоизли очиқ кредит линияси * бўйича кредит олиш мақса- дида жамият балансида бўлган (ховузлар, Бостирмалар, Эл. тар. биноси, назорат биноси маъмурий бинолар, иншоатлар, темир йўли биноси, козонхона-лар ва чигит бостирмалари ) мулкларни гаровга кўйиш учун кузатув кенгаши рози- лигини сўраб мурожаат килганлигини таъкидлаб, йиғилиш қатнашчиларига ушбу масала юзасидан ўз фикр-мулохазаларини билдиришларини сўраб ўз. сўзини якунлади.

Кун’ тартибидаги масала юзасидан Кузатув кенгаши аъзоси Х.Л.Турдиев ўз фикр-мулохазаларини билдирган холда хақиқатдан корхонага ишлаб чикаришни бир маромда бўлиши учун хом-ашё захираси яъни пахта техник чигигини жамият омборига жамғариш ва қайта ишлаш зарурлиги, шу билан бирга ишлаб чиқариш билан боғлику харажатлар учун туловларни амалга ©шириш учун банкдан олиниши юзим бўлган кредит учун корхона томонидан яъни бош директори вазифасйни вақтинча бажарувчи С.Қ.Юсупов таъкидлаб ўтган корхона мол-мулклари гаровга қўйилишини шу билан бирга гаровга қўйилаётган кўчмас мулкларни конунда белгиланган тартибда бахолаш хамда хулосасини банкга топшириш вазифасини амалга ошириш кераклигини билдирган холда, барча кўшимча имкониятлардан кенг фойдаланиш зарур деб ўз сўзини якунлади.

Кун тартибидаги масала овозга15уйилди.

Овоз берилди: Ёклаб – 6 овоз 100 %

Карши – йук Бетараф – йук

Кун тартибидаги масала юзасидан кузатув кенгаши.

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

 1. “Андижонёғмой” акциядорлик жамияти бош директор вазифасини вақтинча бажарувчи С.Қ.Юсуповнинг жамият 2017 йил 22-август кунги кузатув кенгаши номига № 1-670- сонли билдиришномаси қаноатлантирилсин.
 2. Вазирлар Махкамасининг “Пахта чигитини етказиб бериш ва ундан фойдаланиш механизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги 2006-йил 18-сентябрдаги №199-сонли карорида белгиланган талаб-ларга мувофиқ ойнинг хар декадасида олинадиган техник пахта чигити учун 100 фоиз олдиндан тўловни амалга ошириш мақсадида корхонага хом-ашё, техник чигит сотиб олиш ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ харажатлар учун тўловларни амалга ошириш максадида 1 500 000 000 бир миллиард беш юз миллион) сўм ХА “Трастбанк” Андижон вилоят бўлимидан 1(бир) йил муддатга 18 фоизли очиқ кредит линияси бўйича кредит олиш учун олинаётган кредитга гаров таъминоти сифатида корхонага тегишли Андижон шахар А.Фитрат кўчаси №14 уйда жойлашган кучмас мулклар, жамият балансида бўлган (ховузлар, БостирмаЛар, Эл.тар. биноси, назорат биноси маъмурий бинолар, иншоатлар,темир йўли биноси, козонхоналар ва чигит бостирмалари ) мужларни гаров таъминоти сйфатида куйилишига рухсат берилсин. Шунингдек, олинган кредит маблағларни мақсадли йўналтириш бош директор вазифасини вамтинча бажарувчи С.ҚЮсупов зиммасига юклансин.
 3. Кредит олиш бўйича белгиланган тартибдаги хужжатлар тўпламларини тайёрлаш ва ХА “Трастбанк” Андижон вилоят бўлими тақдим этиш вазифаси жамият. Молия бухгалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиги-А.А.Рахмонов зиммасига юклансин.

Ушбу қарорларни бажарилшни юзасидан жамият кузатув кенгашига хисобот бериб боршн вазифаси жамият бош директори’ вазифасини вақтинча бажарувчи С.Қ.Юсупов зиммасига юклансин.

Жамият Кузатув Кенгаш раиси :

А.А.Асроров

Андижон шахри А.Фитрат кўчаси 14 уй. Жамият мажлислар зали^^ Баён тузувчи котиб: Х.Л.Турдибв^


Узбекистон Республикаси Молия визирлигининг 2002 йил
27 декабрдаги 140 – сонли Буйругига 1 – Илова
БУХГ АЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1-СОНЛИШАКЛ
БХУТ буйича 1 – шакл
2017 хисобот йилини 1-июль ҳолатига

Корхона татпкилот “Андижонёгмой” АЖ Тармок Ёг-мой

Ташкилий – хукукий шакли Акционеплик жамияти Мулкчилик шакли Акпионеплик жамияти

Вазирлик . идопа ва бошкалар пУзпаxтасаноатэкспорт,, ХК. ” Узпахтаёг” АЖ

Солик туловчининг идентификатиион раками

Худуд

Манзил: Анлижон шахри Фитрат куча № 14 Улчов бирлиги Минг сум

00392649
10410
1150
144
08284
200240131
1703401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсаткичлар номи Сатр

коди

Хисоботи даври бошига Хисобот

даври

охирига

1 2 3 4
Актив      
1.Узок муддатли активлар      
Асосий воситалар:      
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100,0300) 010 8 866 231 8 990 808
Эскириш суммаси (0200) 011 4 910 260 5 166 422
Колдик (баланс) киймати (сатр 010-011) 012 3 955 971 3 824 386
Номоддий активлар:      
Бошлангич киймати (0400) 020 556 007 556 007
Амортизация суммаси (0500) 021 333 604 333 604
Колдик (баланс) киймати (сатр 020-021) 022 222 403 222 403
Узок муддатли иивестиция,жами(сатр040+050+060+070+080), шу жумладан 030 367 857 345 057
Кимматбахо когозлар(ОбЮ) (акц.”Хамк.банк”0600=12577„янги бозор.акцОб 13=9117 040 21 694 21 694
Шуъба хужалик жамиятларга инвестициялар (0620) (Концерн0600= 50000, СП0600= 27319, озука бир.таъсис бадали0650= 53551, мев.саб.тай.савдо 0651=15000,Кар.АГР0.0611=114243.БиоимконОб 12=12000) 050 294 913 272 113
Карам хужалик жамиятларга инвестициялар (0630) 060    
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640) 070    
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690),СИЧ А.Ж. Чуст0600= 5000,Анд.озука емтаъм=41250,Мансур ранчо 000=5000) 080 51 250 51 250
Урнатиладиган асбоб ускуналар (0700) 090 553 142 469 522
Капитал куйилмалар (0800) 100 55 127 176 458
Узок мудцатли деЬиторлик карзлари(ЬУШ,0920,0930,0940) оо™=<т1йп<П1=П7™ 110 110 473 111 566
Узок мудцатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) 120    
I • булим буйича жами (сатр 012+022+030+090+100+110+120) 130 5 264 973 5 149 392
II. Жорий активлар      
Товар-моддий захиралари, жами (сарт 150+160+170+180), шу жумладан: 140 6 599 258 4 999 511
Ишлаб чикариш захиралари (1000,1100,1500,1600) 150 6 181 799 4 091 920
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000,2100,2300,2700)2110=0 160 7 718  
Тайёр махсулот (2800) 170 409 741 907 591
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 180    
Келгуси давр харажатлари (3100) (3191=23848 обуна) 190 23 848 23 848
Кечиктирилган харажатлар (3200)(жамгарилган валюта курс фарки) 200 10 721 614 12 918 648
Дебиторлар, жами (сатр 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 2 548 293 2 612 796
шундан: муддати утгани 211 463 724 431 669
Харидор ва буюртмачиларнинг карзи (4000дан 4900 нинг айирмаси) ( 4010=179789,4011=286137,4013=1963 ) 220 362 102 467 889
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) 230    
Шуъба ва карам хужапик жамиятларнинг карзи (4120) 240    
Ходимларга берилган бунаклар (4200) (6710=16015,4220=315) 250 34 382 16 330
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар(4300) 60 сч.лар=282800,4310=2179 260 913 599 284 979
Бюджетга соликлар ва бошка мажбурий туловлар буйича бунак туловлари (4400) 270 140 226 350 843
Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлари (4500) 280    
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600) 290    
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) ( 4710=0) 300    
Бошка дебеторлик карзлари (4800) (6994=187615 , 69лар=64716,4891=5119, 4860=739504 ,4893=471289,4820=23776,4840=736,6980=0) 310 1 097 984 1 492 755
Пул маблаглари, жами (сатр 330+340+350+360), шу жумладан: 320 56 290 29 336
Кассадаги пул маблагларй (5000) 330    
Хисоб-китоб счетидаги пул маблаглари (5100) 340 52 977 12 106
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) 350 1 054 1 291
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500,5600?5700) 360 2 259 15 939
Киска муддатли инвестициялар (5800) 370 204 100 204 100
Бошка жорий активлар (5900) 380    
II. булим буйича жами (сатр 140+190+200+210+320+370+380) 390 20 153 403 20 788 239
Баланс активи буйича жами : (сатр 130+390) 400 25 418 376 25 937 631
 

 

 

Курсаткичлар номи Сатр

коди

Хисоботи даври бошига Хисобот

даври

охирига

1 2 3 4
Пассив      
I. Уз маблаглари манбаи      
Устав капитали (8300) 410 1 833 238 1 833 238
Кушилган капитал (8400) 420    
Резерв капитали (8500) мулк.бах =1 830 088, рез.кап.=418 249, текин мулк=41 688, солик имтиёз=14 878 430 2 204 906 2 304 903
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 440    
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) 2017-2-кв=459 024 450 2 047 715 459 024
Максадли тушумлар (8800) (8890и/ч.рив= 10725 ; ) 460 10 725 10 725
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900)(РЬга резерв) 470    
I. Булим буйича жами (сатр 410+420+430+440+450+460+470) 480 6 096 584 4 607 890
II. Мажбуриятлар      
Узок муддатли мажбуриятлар , жами (сатр 500+520+530+540+ 550+ 560+ 570+580+590) 490 12 244 858 15 737 696
шу жумладан:узок муддатли кредиторлик карзлар (сатр500+520+540+560+ 590 ) 491    
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000) 500    
Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110) 510    
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга узок муддатли карз (7120) 520    
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210,7220,7230) 530    
Солик ва бошка мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) 540    
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290) 550    
Харидор ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) 560    
Узок муддатли банк кредитлари (7810) 570    
Узок муддатли карзлар (7820,7830,7840) РЬ=14 816 759 , озик-ов.ХК=920937 580 12 244 858 15 737 696
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900) 590    
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр 610+630+640+650+660+670+680+690+700+ 710+720+730+740+750+760) 600 7 076 934 5 592 045
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлар (сатр 610+630+650+670+680+690+ 700+710+720+760) 601 3 176 929 2 561 515
шундан : муддати утган жорий кредиторлик карзлар 602 40 571 7 959
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) 610 1 392 186 791 383
Ажратилган булинмаларга карз (6110) 620    
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга карз (6120) 630    
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220?6230) 640    
Солик ва бошка мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 650    
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290) 660 5 17 698
Олинган бунаклар (6300) (4010=19377 , ,4011=63, 4013=314) 670 71 200 19 754
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) 680 569 932 524 235
Сугурталар буйича карз (6510) 690    
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) ( йул фонди=123431 , пенсия фонди=339536) 700 345 177 462 967
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) () 710 122 303 239 678
Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700) 720 290 691 410 987
Киска муддатли банк кредитлари (6810) 730 3 900 000 3 012 832
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840) 740    
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) 750    
Бошка КТкарзлар(6950дан ташкари 6900) ( 6994=45347, 69лар=47121, 4220=6259, 6530=5301,4893=7959,4820=0,6980=524) 760 385 440 112511
II. булим буйича жами (сатр 490+600) 770 19 321 792 21 329 741
Баланснинг пассиви буйича жами (сатр 480+770) 780 25 418 376 25 937 631
 

 

 

БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЕТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ
МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ.

Курсаткичлар номи Сатр

коди

Хисобот

даври

бошига

Хисобот

даври

охирига

1 2 3 4
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001) 790    
Маъсул саклашга кабул килинган товар-моддий кийматликлар (002) 800 1 446 560 1 394 864
Кайта ишлашга кабул килинган материаллар (003) 810    
Комиссияга кабул килинган товарлар (004) 820    
Урйатиш учун кабул килинган ускуналар (005) 830    
Катъий хисобот бланкалари (006) 840    
Туловга кобилиятсиз дебеторларнинг зарарга хисобдан чикарилган карзи(007) 850 1 853 911 1 853 911
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008) 860    
Берилган мажбуриятлар ва туловларнинг таъминоти (009) 870    
Молиявий ижара шартномаси буйича берилган асосий воситалар (010) 880    
Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011) 890    
Келгуси даврларда солик солинадиган базадан чикариладиган харажатлар(012) 900    
Вактинчалик солик имтиёзлари (турлари буйича) (013) 910    
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014) 920 312 619 352 496
Жами :   3 613 090 3 601 271
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к Бухгалтерскому балансу Настояшее Приложение введено в соответствии с Приказом МФ, зарегистрированньш МЮ 11.10.2012 г. № 1209-5

МУДДАТИ ЎТГАН ДЕБИТОРЛИК ВА КРЕДИТОРЛИК КАРЗЛАРИ РАСШИФРОВКАСИ

РАСШИФРОВКАСД
2017 йил 1 июль холатига

РАСШИФРОВКА

ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ по состоянию 1 июля 2017 г.

Такдим килиш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узбекистон Республикаси Молия вазирлигининг
2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйругига
2-сонли илова, УзР АВ томонидан 2003йил
24 январда руйхатга олинган № 1209
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ
2 – СОНЛИ ШАКЛ
БХУТ буйича 2 – шакл
Кодлар
2017- хисобот йилини 2-чораги буйича

Корхона ташкилот “Анлижонсгмой” АЖ Тармок Ёг-мой

Татпкилий – хукукий шакли Акпионерлик жамияти

Мулкчилик шакли Акционерлик жамияти

Вазирлик . илора ва бошкалар мУзпахтасаноатэкспорти ХК, пУзпахтаёги АЖ.

Солик туловчининг идентификатнион раками

Худуд

Манзил: Анлижон шахри Фитрат куча № 14 Улчов бирлиги Минг СУМ

0710002
КТУТ буйича ИФУТ буйича ТХШТ буйича МШТ буйича

ДБИБТ буйича СТИР 4 МХОБТ

Жунатилган сана

Кабул килинган сана

00392649
10410
1150
144
08284
200240131
1703401
Такдим килиш муддати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Рахмонов
я1ттжтк&^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Андижонёгмой” акциядорлик жамиятининг
2017-хисобот йилини 2-чораги буйича бюджетга
туловлари тугрисида
МАЪЛУМОТ.

Курсаткичлар номи Сатр

коди

Хисобот даври учун хисоб- китоб буйича туланади Хисобот даври учун хисоб-китоб буйича

хисоблангандан

хакикатда

тулангани

Юридик шахслардан олинадиган фойда солиги 280 86 852 108 000
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги 290 279 009 324 167
шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобваракларига ажратмалар 291 26 586 24 572
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиги 300 39 915 67 000
Кушилган киймат солиги 310 3 329 436 3 337 151
Акциз солиги 320 3 516 860 3 669 000
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солик 330    
Сув ресурсларидан фоцдаланганлик учун соликО 340 19 088 12 000
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик:. 350 81 600 91 952
Юридик шахслардан олинадиган ер солиги : 360 121 274 124 000
Ягона солик тулови 370    
Ягона ер солиги 380    
Катьий белгиланган солик 390    
Бошка соликлар 400 9 095 14 000
Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар 410 425 156 400 000
Бюджетдан ташкари Пенсия жамгармасига мажбурий туловлар 420 755 636 712 625
Таълим ва тиббиёт муассасаларини реконструкция килиш, мукаммал таъмирлаш ва жихозлаш жамгармасига мажбурий туловлар 430 151 841 142 000
Ягона ижтимоий тулов 440 831 623 782 000
Импорт буйича божхона божи 450    
Махаллий бюджетга йигимлар 460    
Бюджетга туловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар 470 19 19
Жами бюджетга туловлар суммаси (280 дан 470 стргача, 291 сатрдан ташкари) 480 9 647 404 9 783 914
(минг сум хисобида)

 

А.А.Хусанов

А.Рахмонов


“Андижонёгмой” акциядорлик жамияти буйича ташкилотлар билан
хакдорлик ва карздорлик тугрисида 2017 йил 1 – июль холатига
МАЪЛУМОТ

(минг сум хисобида)

Тартиб

раками

Счетлар номланиши Счет№ Дебитор 01.07.2017й Кредитор

01.07.2017Й

Дебитор Мудцати утган Кредитор муддати утган
1 …. 2 . 3 4 . 7. 8 9
1 Чигит етказиб берувчилар б-н хисоб-китоб 60/11   127 768,1    
2 Хизмат куреатувчилар б-н хисоб-китоб 60/12 118 324,2 141 474,3    
3 Совун хом ашёси етказиб берувчилар б-н хисоб-китоб 60/13   269 904,4    
4 Материал етказиб берувчилар б-н хисоб-китоб 60/14 153 018,6 229 563,1    
5 Иш (хизмат курсатувчилар)бажарувчилар б-н хисоб-китоб 60/15 11457,5 22 673,3    
  Жами: 60-хисоб буййма * 282 800,3 791 383,2 1 0,0 0,0
             
1 Махсулот олувчилар ва фермер хуж-клар б-н хисоб-китоб 40/10 179 789,0 19 377,2    
2 Бошка харидорлар б-н хисоб-китоб. 40/11 286 137,0 63,1 281 655,6  
3 Тегирмон химати 40/13 1 963,3 313,7    
4 Хизмат сафари буйича хисоб-китоблар 42/20 315,0 6 258,8    
5 Товар етказиб берувчиларга берилган бунак 43/10 2 178,9      
6 Ижарага берилган мулклар буйича хисоб-китоб 48/20 23 775,8   20 805,8  
7 Ундириладиган дивидент буйича хисоб-китоб 48/40 7362      
8 Даволар буйича олинадиган хисоб-китоб 48/60 739 503,5      
9 Ижтимоий таъминот буйича хисоб-китоб 48/91 5 119,1      
10 Кунгабокар етиштириш буйича хисоб-китбб 48/93 471289,2 7 958,5 129 207,8 7958,5
11 Андижон шахар ДСИ 64 350 843,0 524 234,6    
12 Нафака жамгар 65/11; 12; 13.14,15     339 535,6    
13 Ягона йул жамгармаси 65/21   123 431,3    
14 Жамгариладиган нафака 1%лик буйича хисоб-китоб 65/30   5 301,5    
15 Дивидент туловлари буйича хисоб-китоблар 66/10   239 678,5    
16 Иш хаки буйича хисоб-китоб 67/10 16 015,3 410 986,6    
17 Шахсий авто/машлардан фойдаланиш у/н компенцатия тулов 69/80   524,2    
18 Хар-хил хакдор ва карздорлар буйича хисоб-китоб 69/94 187 615,0 45 346,9    
19 Бошкалар 69/90,91,93,95,96,99   64715,6 47 121,5    
20 Уюшмага модернизация,реконструкция учун ажратмалар 69/98        
  Жами:   2 329 995,8 1 770 132,0 431 669,2 7 958,5
  Умумий жами:   2 612 796,1 2 561 515Д 431 669,2 7 958,5

“Андижонёгмой” АЖ бош директори:

А.А. Хусанов

 

 

 

Бош хисобчи:

Бизнинг манзил

 • Телефон : 223-11-83
 • Ишонч телефони : 223-11-83
 • Канцелярия : 223-11-83
 • Факс : 223-10-33
 • E-mail: andyogmoy@inbox.ru
 • Манзил : Андижон Вилояти Андижон шахри А.Фитрат кучаси № 14

ЯНГИЛИКЛАРГА ОБУНА