“Андижонёғмой” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши мажлисининг 13-сонли баённомаси

“Андижонёғмой” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши мажлисининг 13-сонли баённомаси

Андижон шахри. (мажлис ўтказилган жой, санаси ва соати).

Йиғилишда катнашдилар:

Кузатув кенгаши аъзолари: О.О.Зуфаров, М.П.Адьшов, С. Б.Ниязов, И.Қ.Собиров,

А.А.Асроров, Д.Т.Марупов, X. Л.Турдиев.

Йиғилиш кворуми 100 %

Мажлисга раислик килувчи Х.Л.Турдиев.

Таклиф этилганлар;

 1. Жамият бош директори
 2. Жамият молия, бухгалтерия хисоби ва

хисоботи бўлими хисобчиси

КУН ТАРТИБИ:

 1. Жамият бош дирекгорининг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва “Бизнес- режа” кўрсаткичларининг бажарилиши тўғрисида хисоботи.
 2. Жамият ички аудиторининг 2016- йил якуни бўйича хисоботи.
 3. Жамият ташки аудиторининг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича хисоботи.
 4. “Андижонёғмой” АЖнинг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якуни юзасидан жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишини чақириш ва кун тартибини белгилаш тўғрисида.
 5. Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши хақида жамият акциядорларини хабардор қилиш ва умумий йиғилишда ипггирок этиш учун акциядорлар рўйхатлари (реестрлари) ни тузиш саналарини белгилаш тўғрисида.
 6. 2016-йил якуни бўйича соф фойда тақсимоти юзасидан акциядорлар умумий йиғилишига бериладиган таклиф тўғрисида.
 7. Акциядорларнинг овоз бериш бюллетени шакли ва матнини тасдикдаш.
 8. Умумий йигилиш ўтказиш бўйича матбуотда эълон бериш ва акциядорларни хабардор қилиш тўғрисида.
 9. Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши кворумини аниқлаш ва овозлар натижасини хисоблаш учун санок комиссияси таркибини тайинлаш тўғрисида.
 10. 2016-йил учун жамият ташки аудиторлик ташкилотини танлаш масаласи ва акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига киритиш хақида.

П.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги ПФ-4720 сонли қарорига асосан, жамиятда “Корпоратив бошқарув кодекси” кабул қилинганлиги муносабати билан унинг талабларидан келиб чиқкан холда янги тахрирдаги жамият уставйни ва меёрий низомларни тасдиқлаш хақида.

 1. Жамият Бош директорини танлов асосида 2017-йил учун мехнат шартномасини тузиш учун танлов эълон қилиш ва жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йигилишига таклиф киритиш хақида.
 2. 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича олинган соф фойда хисобидан жамият кузатув кенгаши, бошқарув хайъати, Тафтиш комиссиясига, қоорпоратив маслахатчи вазифасини бажарувчига ва саноқ комиссияси аъзоларини рағбатлантириш тўғрисидаҒи масалани хал этиш ва жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишига таклиф киритиш хақида.

Йиғилйш раиси Х.Л.Турдиев кун тартибидаги бириичи масала юзасидан жамиятбош директори А.А.5Сусановга берилди.

Йиғилиппш Кузатув кенганга раиси Х.Л.Турдиев очди ва кун тартибидаги биринчи масала юзасидан жамият бошкарув раиси А.А.Хусановга сўз берди.

Жамият бошкарув раиси А.А.Хусанов жамиятнинг 2016-йил молия-хўжалик фаолйяти якунлари ва “Бизнес-режа” кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан хисобот бсрдя: (хисобот матни илова цшинади).

Кун тартибидаги масала атрофлича мухокама қилинганидан сўнг, овозга куйилди.

Овоз берилди Ёклаб – 7 овоз ‘ -100%

Карши – йук Бетараф – йук

Кун тартйбидаги 1-масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Жамият бошқарув раиси А.А.Хусановнинг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва “Бизнес-режа” кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан хисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлаш учун акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига хавола этилсин.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан жамият ички аудит хизмати аудитори

Э.Раззақов сўз олиб, ички аудит хизматининг 2016-йил якуни бўйича хисоботи ўкиб эшиттирди. (ҳисоботлар илова килинади)

Кун тартибидаги масала йиғилиш раиси томонидан овозга куйилди.

Овоз берилди Ёклаб – 7 овоз -100 %

Карши – йук Бетараф – йук

Кун тартибидаги 2-масала буйича жамият Кузатув кенгаши ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Жамият ички аудит хизматининг 2016-йил якуни бўйича хисоботи тасдик- лансин ва маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича сўзга ”ЕККШ А1Л)1Т XXI” МСШ аудиторлик ташкилоти аудитори Ш.Хусанов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2016-йил молия- хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик хулосаси ва хисоботи билан йиғилиш кашашчиларини таништирди. (ташки аудиторлик хулосаси илова цилинади)

Кун тартабидаги масала йиғилиш раиси томонидан овозга куйилди.

Овоз берилди Ёклаб – 7 овоз -100%

Карши – йук Бетараф – йук

Кун тартибидаги 3-масала буйича жамият Кузатув кенгаши
ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Жамиятнинг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик хулосасини мақуллансин ва акциядорларнинг умумий йигилишига тасдиқлаш учун хавола этилсин.

Кун тартибидаги масалалар бўйича боШқа таклифлар бўлмади.

Кун тартибидаги масалани йиғилиш раиси овозга куйди.

Овоз берилди Ёклаб – 7 овоз -100 %

Карши      – йук

Бетараф    – йук

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича йиғилиш раиси Х.Л.Турдиев йиғилиш қатнашчиларига 2016 йил якунлари бўйича ўтказилиши режаланггирилаётган акциядор- ларнинг навбатдаги умумий йиғилиш кун тартибида кўриб чиқилиши кўзда тутилган масалалар бўйича маълумот берди.

Кузатув кенгаши раёсати томонидан йил якунлари бўйича умумий йиғилйши кун тартибига қўшимча масалалар кўшиш учун бошқа таклифлар бўлмади.

Шундан суНг, кун тартибидаги масшга йиғилиш раиси томонидан овозга куйилди.

Кун тартибидаги 4-масала буйича жамият Кузатув кенгаши
ҚАРОР ҚИЛАДИ:

“Андижонёғмой” АЖнинг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якуни юзасидан акциядорларнинг умумий йиғилиши 2017 йил “16” июнь куни соат 10:00га Андижон шахар А.Фитрат кўчаси 14 уй, жамиятнинг мажлислар залида ўтказилсин ва кун тартибига қуйидаги масалалар киритилсин:

 1. Жамият КузаТув кенгашининг 2016-йил иш фаолияти юзасидан хисоботи ва кенгаш томонидан 2016 йил давомида кабул қилинган қарорларни тасдиқлаш.
 2. Жамият бош директорнинг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва “Бизнес- режа” кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан хисоботи.
 3. Жамиятнинг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлаш.
 4. Жамиятнинг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш.
 5. Жамиятнинг 2016-йил якуни буйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалар хақидаги хисоботи хамда фойда ва зарарлар хисоб-варагини тасдиклаш.
 6. Жамиятнинг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш, дивиденд миқдори,тўлаш тартиби ва муддатини белгилаш хақида.
 7. Жамият Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш.
 8. Жамият ижро органи аъзоларини қайта сайлаш.
 9. Жамият Тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш.
 10. Жамиятнинг 2017-йилучун тузилган “Бизнес-режа”сини тасдиқлаш.
 11. Жамият Бош директорини ёллаш хақидаги мехнат шартномасини бир йил муддатга узайтириш тўғрисида.

12.2017-йил учун жамият аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизмат хақи чегарасини белгилаш

 1. Жамиятнинг 2017-2021 йилларга мўжалланган ривожланиш стратегияси тасдиқлаш. *14. Жамиятда “Корпоратив бошқарув кодекси” кабул қилинганлиги муносабати билан унинг талабларидан келиб чиқкан холда янги тахрирдаги жамият уставини ва меёрий низомларни тасдйқлаш хақида.
 2. 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият кузатув кенгаши, бошқарув хайъати, коорпоратив маслахадчи вазифасини бажарувчига ва саноқ комиссияси аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида.
 3. 2017-йилда корхонани катга таъмирлаш мақсадида, эхтиёт қисмлар, ёқилғи мойлаш материаллари ва бошқа зарурий матералларни олиш хамда таъмирлаш ишларини белгиланган муддатларда олиб бориш мақсадида смета харажатларини тасдиқлаш.
 4. Жамият акциядорларнинг 2007-2012 йиллар учун хисобланган, лекин талаб қилиб олинмаган дивидендларни “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларининг хукук- ларини химоя қилиш тўғрисида”ги қонунинг 51 модцасига асосан жамият фойдасига олиш масаласи тўгрисида.

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан Кузатув кенгаши аъзоси Д.Марупов жамият акциядорларини хабардор қилиш ва умумий йигилишда инггирок этиш учун акциядорлар рўйхатини (реестрлари)ни тузиш саналарини белгилаш, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларйни химоя қилиш тўгрисида”ги қонуни асосида ташкил этиш зарурлигйни таъкидлаб, 2017 йил “16” май холатига акциядорларини хабардор қилиш ва 2017 йил “12” июнь холатига умумий йиғилишда ипггирок этиш учун акциядорлар реестрларини тузишни таклиф қилди.

Таклиф маъқулланди. Кун тартибидаги масала йигилиш раиси томонидан овозга куйилди.

Овоз берилди Ёклаб – 7 овоз -100 %

Карши – йук Бетараф – йук

Кун тартибидаги 5-маеала юзасидан Кузатув кенгаши
ҚАРОР ҚИЛАДИ:

 1. “Андижонёгмой” АЖ акциядорларининг 2017-йил “16” май холатига акциядор- ларини хабардор қилиш ва 2017-йил “12” июнь холатига умумий йипшишда иштирок этиш учун акциядорлар реестрлари тузилсин.
 2. Акцйядорлар умумий йиғилишини ўтказиш бўйича кун тартибидаги масалалар юзасидан рўзномада ва веб-сайт алоқа бўлимларида хабар берилсин.

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича жамият Кузатув кенгаши раиси Х.Турдиев сўзга чиқиб, 2016-йил якуни бўйича жамият 2 047 715 000 сўм соф фойда олганлигйни айтиб олинган соф фойдани қуйидагича тақсимлашни хамда умумий йиғилишга тавсия килишни таклиф қилди:

20,0 фоиз ёки 409 543 000 сўми жамият захира фондига,

5 фоиз ёки 102 385 750 сум кузатув кенгаили яъни О.О.Зуфаров, М.П.Адъглов, С.Б.Ниязов, И.Қ.Собиров, А.А.Асроров, Д.Т.Марупов, X Л.Турдиев. Бошқарув хаъйати аъзолари- А.А.Хусанов, А.А.Рахмонов, А.Расулов, ИХужахмедов, С.Юсупов А.Буважонов, А.Косимов, Тафтиш комиссияси аъзолари- Т.Самандаров, Ў.Юлдашев. С.Усмонов, Акциядорлар билан корпоратив алоқцлар хизмати бўлими оператори- А.А.Қодиров, Саноқ комиссия аъолари-

З.Исаков, У.Бурхонов ва А.Ахмедоваларни тақдирлаьи учун,

10,17фоизи ёки 208 322 500 сўм акциядорларга дивиденд учун ажратиш ва хар бир дона имтиёзли ва оддий акцияларга 500 сўмдан дивиденд беригига (жами акциялар сони 416 645 дона)

64,83 фоизи ёки 1 327 463 750 сўми РЬ-480 (1999,2001) дастури бўйича олинган соя донидан бўлган қарздорликни тўлашда юзага келадиган валюта салбий курс фарқларини сўндиришга.

Кун тартибидаги масала йигилиш раиси томонидан овозга куйилди.

Овоз берилди Ёклаб – 7 овоз -100 %

Карши – йук Бетараф – йук

Кун тартибидаги 6-масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши
ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Жамиятнинг 2016-йил якуни бўйича олган 2 047 715 000 сўм соф фойдасини куйидагича тақсимлаш акциядорларнинг умумий йигилишига тавсия этилсин:

20,0 фоиз ёки 409 543 000 сўми жамият захира фондига,

5 фоиз ёки 102 385 750 сўм кузатув кенгаши яъни- О.О.Зуфаров, М.П.Адилов, С.Б.Ниязов, И.Қ.Собиров, А.А.Асроров, Д.Т.Марупов, X. Л.Турдиев. Бошқарув хаъйати аъзолари- А.А.Хусанов, А.А.Рахмонов, А.Расулов, И. Хужахмедов, С.Юсупов А.Буважонов, А.Косимов, Тафтиш комиссияси аъзолари- Т.Самандаров, Ў.Юлдашев. С.Усмонов, Акциядорлар билан Акциядорлар билан корпоратив алоқалар хизмати бўлими оператори- А.А.Қодиров, Саноқ комиссияси аъзолари- З.Исаков, У.Бурхонов ва А.Ахмедоваларни тацдирлаш учун,

10,17 фоизи ёки 208 322 500 сўм акциядорларга дивиденд учун ажратиш ва хар бир дона имтиёзли ва оддий акцияларга 500 сўмдан дивиденд беришга (жами акциялар сони 416 645 дона)

64,83 фоизи ёки 1327463 750 сўми РЬ-480 (1999,2001) дастури бўйича олинган соя донидан бўлган қарздорликни тўлашда юзага келадиган валюта салбий курс фарқларини сўндиришга.

Кун тартибидаги еттинчи-масала бўйича жамият Кузатув кенгаши раиси Х.Турдиев Кузатув кенгаши аъзоларига овоз бериш бюллетени шакли ва унга ёзиладиган сўзлар мазмуни яъни, матнини ўқиб эшиттирди.

Кун тартибидаги масала йиғилиш раиси томонидан овозга куйилди.

Овоз берилди Ёклаб – 7 овоз -100 %

Карши – йук Бетараф – йук

Кун тартибидаги 7-масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши
ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Акциядорларнинг 2017-йил              “16” июнь куни ўтказиладиган умумий

йиғилишининг овоз бериш бюллетени шакли ва матни тасдиқлансин. (Овоз бериш бюллетени шакли ва матни илова қилинади)

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича Кузатув кенгаши аъзоси С.Ниязов сўзга чиқиб, акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида акциядорларни қонунда белгиланган тартибда хабардор қилиш ва “Шгпев-БаИу Медиа” иқтисодий “Биржа” газетасида эълон беришни хамда жамиятнинг веб-сайтига жойлаштиришни таклиф қилди.     *

Таклиф маъқулланди. Кун тартибидаги масала йиғилиш раиси томонидан овозга куйилди.

Овоз берилди Ёклаб – 7 овоз -100 %

Карши – йук Бетараф – йук

Кун тартибидаги 8-масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши
ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида акциядорлар қонунда белгиланган тартибда хабардор қилнсин. ва “Шхпев-ОаПу Медиа” иқтисодий “Биржа” газетасида эълон берилсин хамда жамиятнинг веб-сайтига жойлаштирилсин.

Кун тартибидаги тўққизинчи-масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши аъзоси А.А.Асроров сўзга чиқиб, умумий йиғилиш кворумини аниқлаш ва овозлар натижасини хисоблаш учун тажрибага эга булган мутахасислар санок комиссияси аъзоси бўлишини таъкидлаб, қуйидаги таркибдан иборат бўлишини таклиф қилди:

 1. Исаков Зохиджон – жамият девонхонаси бўлими бошлиги
 2. Бурхбнов Умидулло – Жамият молия, бухгалтерия хисобчиси
 3. Ахмедова Алфия      -жамият девонхонаси бўлимиходими

Кун тартибидаги масалани йиғилиш раиси томонидан овозга куйилди.

Овоз берилди Ёклаб – 7 овоз -100 %

Карши – йук Бетараф – йук

Кун тартибидаги 9-масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши
ҚАРОР ҚИЛАДИ

Акциядорларнинг умумий йиғилиш кворумини аниқлаш ва овозлар натижасини хисоблаш учун санок комиссияси қуйидаги тартибда тасдиқлансин.

 1. Исаков Зохиджон – жамият девонхонаси бўлими бошлиғи
 2. Бурхонов Умидулло – Жамият молия, бухгалтерия хисобчиси
 3. Ахмедова Алфия – жамият девонхонаси бўлими ходими

Кун тартибидаги ўнинчи-масала юзасидан Кузатув кенгаши аъзоси О.Фармонов сўз олиб, 2017-йил учун жамиятнининг ташқи аудиторлик ташкилотини танлаш масаласи бўйича йигилиш қатнашчиларига куйидагиларни маълум қилди.

Жумладан: “Эркин Аудит-ХХГ’ АТ (Андижон шахри) 25,0 млн. сўмга, “Аудит Уммон” АТ (Тошкент шахри) 25,0 млнхўмдан 29,0 млн.сўмгача, “Профи Аудит” МЧЖ (Тошкент шахри) 22,0 млн. “Марикон Аудит” МЧЖ (Тошкент шахри) 24,0 млн. “Камила Азим Аудит” МЧЖ (Тошкент шахри) 8,0 млн.сўмга шартнома асосида ташқи аудиторлик хизматини амалга ошириб бериш таклифлари берилганлиги, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги янги тахрирдаги қонуни асосида, барча берилган аудиторлик ташкилотларини бирма-бнр ўрганилгандан сўнг жамиятнинг 2017-йил хисоботларини белгилангаган тартиб-қоидалар асосида аудиторлик хизматини амалга ошириб берадиган бир аудиторлик ташкилотини танлаб олинган холда ушбу ташкилот билан шартнома тузиш ва жамият акциядорларининг навбатдаги йил якунлари бўйича умумий йиғилишида тасдиқлаб олинишини маълум қилди ва ўз сўзини якунлади.

Ушбу масапа бўйича сўзга чиққан бошқа кузатув кенгаши аъзолари ҳам 2017-йилги ташки аудигорлик ташкилоти миллий стандартлар асосида хисоботларни тахлил қилиб берилишини хамда бажарилган ишлар учун кафйллик бериш, маслахат куникмаларини амалга ошириш ва бошқа хизматларни бажариш зарурлиги хакида маълумот беришди.

Шундан сўнг, акциядорларнинг навбатдаги йил яқуни бўйича умумий йиғилишига ташки аудиторлик хизматини амалга ошириб берувчи барча кўрсаткичларга эга бўлган ташки аудиторлик ташкилоти, яъни “Профи Аудит” МЧЖ ни таклиф бердилар ва аудиторлик ташкилотидан келиб тушган таклифларга асосан хизмат хақи 20,0 млн. сўмдан ортмаган хотда умумий йиғилишга хавола қилишни таклиф қилди.

Кун тартибидаги масалани йигилиш раиси томонидан овозга куйилди.

Овоз^берилди Ёклаб -7овоз -100%

Карши – йук Бетараф – йук

Кун тартибидаги 10-масала юзасидан жамият Кузатув кенгапш
ҚАРОР ҚИЛАДИ

2017-йил учун жамият аудиторлик ташкилотини танлаш аудиторлик ташкилотларидан келиб тушган таклифларга асосан хизмат хаки 20,0 млн. сўмдан ортмаган холда акциядорларнинг умумий йиғилишга хавола қилинсин.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала юзасидан йиғилиш раиси Х.Л.Турдиев Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015-йил 24 апрелдаги ПФ-4720-сонли ва Вазирлар Маҳкамасининг қарорларига асосан, жамиятда “Корпоратив бошқарув кодекси” кабул қилинганлиги муносабати билан унинг талабларидан келиб чиқкан холда янги тахрирдаги жамият уставини ва меёрий низомларни тасдиқлаш масаласи бўйича, Акцйядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги, Кузатув кенгаши тўғрисидаги, Ижроия органи тўғрисидаги, Ички аудит хизмати тўғрисидаги, Тафтиш комиссияси тўғрисидаги низомларнинг амаладги қонунчилик талабларига мос холда қўшимчалар келтириш ва тасдиқлаш хақида йиғилиш қатиашчиларига маълум қилди. Юқорида таъкидлаб ўтилган низом лойихалари 2016-йилда тасдикланган ва хозирги кунга қадар фойдаланиб келинмоқда.

Лекин янги тахрирдаги қабул қилинган карор ва фармонларда асосида тайёрланган низомларни қайгадан тасдиқлапшмиз зарурлигини маълум қилган холда акциядорларнинг 2016 йил якуни буйича ўтказиладиган умумий йиғилишида тасдиқпаб олишимиз зарурлиги хақида гапириб ўз сўзини якунлади.

Кун тартибидаги масала атрофлича мухокама этилганидан сўнг овозга қўйди.

Овоз берилди Ёклаб – 7 овоз -100 %

Карши – йук Бетараф – йук

Кун тартибидаги П-масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши ҚАРОР ҚИЛАДИ                                                 *

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015-йил 24 апрелдаги ПФ-4720-сонли ва Вазирлар Маҳкамасининг қарорларига асосан, жамиятда “Корпоратив бошқарув кодекси” кабул қилинганлиги муносабати билан унинг талабларидан келиб чиқкан холда янги тахрирдаги жамият уставини ва меёрий низомларни тасдиқлансин. Ушбу низомларни амаладги қонунчилик талабларига мос холда қўшимчалар келтирилганлигини инобатга олиб, акциядорларнинг 2016 йил якуни буйича ўтказиладиган умумий йиғилишида тасдиқлаш учун йиғилиш кун тартибига киритилсин.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан йиғилиш раиси Х.Л.Турдиев кузатув кенгапш аъзоси Д.Маруповга сўз берди.

Нотиқ куйидагиларни маълум қилди. Жамият бош директори лавозимига бош механик – Расулов Абдурахмон Асаматовичдан, Жамият фолпресс цехи бопшиги – Юлдашев Анваржон Одилович, Жамият ёғ ишлаб чиқариш бош технологи- Буважонов Алижон Ташпўлатович хамда жамият бош директори Хусанов Азизбек Азамовичдан жамият кузатув кенгаши номига тендрда қатнашиш таклифини билдириб мурожаат қилганлигини маълум қилди. Йиғилиш раиси бош директор лавозимига номзодлар бўйича бирма-бир иш фаолият хақида маълумотлар берилиб йигилиш қатнапггаларига маълум қилди ва ўз сўзини якунлади.

Йигилишда қатнашган кузатув кенгаши аъзолари номзодларни атрофлича мухокама қилинганидан сўнг жамиятнинг 2017-йилга бош дирекгор лавозимига Хусанов Азизбек Азамович номзодини мақулланган холда ишга ёллаш бўйича мехнат шартномасини яна бир йилга узайтириш масаласини 2016 йил молия-хўжалик якуни бўйича ўтказиладиган акциядорларнинг умумий йигилишида тасдиқлаш учун розилик берилди.

Йиғилиш раиси кун тартибидаги ун иккинчи масалани овозга кўйилди.

Овоз берилди Ёклаб – 7 овоз -160 %

Карши – йук Бетараф – йук

Кун тартибидаги 12-масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши ҚАРОР ҚИЛАДИ

 1. Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йигилиш кун тартибидаги бош директор лавозимига Хусанов Азизбек Азамович номзодини тасдиқлаш учун розилик берилсин хамда ишга ёллаш бўйича мехнат шартномаси яна бир йил муддатга узайтириш жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига хавола этилсин.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала юзасидан йигилиш раиси О.О.Зуфаров сўз олиб 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича олинган соф фойда хисобидан жамият кузатув кенгаши, бошкарув хайъати, Тафтиш комиссия аъзоларига, коорпоратив маслахадчи вазифасини бажарувчи ва саноқ комиссияси аъзоларини тақдирлаш тўгрисидаги масалани хал этиш ва жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йигилишига таклиф киритиш хақида ўз таклифларини маълум қилди. Жумладан жамият кузатув кенгашининг хар бир аъзоларига 7,8 млн. сўмдан, Бошқарув хаъйати аъзоларини хар бирига 4,3 млн. сўмдан, Корпоратив маъслахагчи вазифасини бажрувчига 4,1 млн сўм, Тафтиш комиссия аъзоларини хар-бирига 3,0 млн. сўмдан ва саноқ комиссия аъзоларига 1,5 млн. сўмдан рагбатлантириш таклифини маълум қилди.

Йиғилиш раиси кун тартибидаги ўн учинчи масалани овозга қўйилди.

Овоз берилди Ёклаб – 7 овоз -100 %

Карши – йук Бетараф – йук

Кун тартибидаги 13-масала юзасидан жамият Қузатув кенгаши
ҚАРОР ҚИЛАДИ

Жамиятниг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича олинган соф фойда хисобйдан жамият кузатув кенгаши, бошқарув хайъати, Тафтиш комиссия аъзоларига, коорпоратив маслахадчи вазифасини бажарувчи ва саноқ комиссияси аъзоларини тақдирлаш тўғрисидаги масалани хал этиш ва жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йигилишига таклиф киритиш хақида ўз таклифларини маълум қилди. Жумладан жамият кузатув кенгашивинг хар бири аъзоларига 7,8 млн. сўмдан, Бошқарув хаъйати аъзоларини хар бирига 4,3 млн. сўмдан, Корпоратив маъслахатчи вазифасини бажрувчига 4,1 млн сўм, Тафтиш комиссия аъзоларини хар-бирига 3,0 млн. сўмдан ва саноқ комиссия аъзоларини хар-бирига 1,5 млн. сўмдан рағбатлантириш таклифини макуллансин ва жамият акциядорларининг умумий йиғилишида тасдиқлаш учун киритилсин.

Ушбу карорларни ижросини таъминлаш жамият бош Директори А.А.Хусанов зиммарига юклатилсин.

Кузатув кенгаши раиси:

Кузатув кенгаши аъзолари:

О.О.Зуфаров

М.П.Адьшов

Ск Б.Ниязов

И.Қ.Собиров

А.А.Асроров

Д.Т.Марупов

Андижон шахри А. Фитрат кўчаеи 14 уй. Жамият мажлислар зали.

Баён тузувчи: А.А.Қодиров.

 

“ТАСДИҚЛАЙМАН” “Андижонёгмой” акциядорлик жамияти ку|атув кенгаши раиси

Ф.И.Ш.

Туғилган вақти ва жойи

Фото Эгаллаб турган лавозими (тайинланган вақти) Маьлумоти ва мутахассислиги
“Андижонёғмой” акциядорлик жамияти бош директори
1. Хусанов Азизбек Азамович 1974 йил,

Андижон вилояти, Асака тумани

*

Ш п3» “Андижонёғмой” акциядорлик жамияти бош директори 20.09.2016 йил Олий,

Мухандис технолог 1997 йил, Андижон мухандислик иқтисодиёт институти

“Андижонёғмой” акциядорлик жамияти бош директори лавозимига амалдаги заҳира
 

 

 

1. Расулов Абдурахмон Асаматханович 1967 йил, Андижон шаҳри 14:‘4^””1’ . ‘”Л’ “Андижорёғмой” акциядорлик жамияти корхона бош механиги 01.03.2011 йил Олий,

мухандие-механик

1996 йил, Андижон пахтачилик * инситути

2. Юлдашев Анваржон Одилович 1975 йил, Андижон вилояти Олтинкул тумани ■ к,

шкъяШ

“Андижонёғмой” акциядорлик жамияти Форпресс цехи бошлиғи 07.04.2017 йил Олий,

мухандис-технолог

1992 йил, Андижон мухандислик иқтисодиёт институти

3. Буважонов Алижон Т ошпул атович 1969 йил,

Ош вилояти, Телекурган тумани

  “Андижонёғмой” акциядорлик жамияти бош технологи 29.10.2016 йил Олий,

мухандис-технолоғ

1992 йил, Тошкент политехника институти

“Андижонёғмой” акциядорлик ходимларни бошқарув хизмати бўлими бошлиғи //// б/ Г.Ш.Низамова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ш/4С4’                                                                                    гЎи-г^гегс/^ь^

й^ег^е ^еегее ъбё^ &*£С?1*££#1&е£&г г^зес/усее/ъе/ссТ/г^ сЛг^г ^Яўе/^еее/2^ /т^игу^ссг^/ /сяе^/^яг с/исс/ /^уи /ьуиеЯиг/ г^ў/сгг сс/сс^ г^у^сс^ Сў/гЯ^^ ^2^Г.

а/с#ўг>ь*                                                                                         **г#г

/се/ <?и*Эў£я //е/^?^сЯ^


 

 

?ск^е/иОф^ /яи/.

 

>Л.4         _ в

/г*ше« Х.ж                                                               ^

(ў^£&? <ХХСХ/& Г7- с-

</> С>££/ </Ь/ е0&&*/4ц2,с<

с^ /7 /?=г«^-^                                                                 &£ /Ггуииии/^^у с/иоъ-их^^,

Л1 ^/”2**? 64/6*           ////£

*&£</<14*/Л &■//’ ‘&&/у                                                      V ^& К-7 О^ъ4*

</1& Р&/С* и/С-С~г ‘2-ссе                                       */~ 4*//</У 42/& с*е<      /уСу9г>’’ ^ /.//£/*-*•

Цгг^И                                     <2-*г-Т                             С<сСГ б/У/Ъ^/ХС^

%Ч,Ғ# а/идьи* ии*уеи« илеё* П ^<м*А«’.

$У^Хк ХСС/Л Т

</и €/& **


4&///~я&с*/’^/Ъ//&с/!

2-4>

/*<>&//■/ 2.

-^^4/р/геее ^ежо/ /£&<с/с<с//ъ/; /Уу/

Л’ /у”

^70&0ўи’*?с,г&                                                      ‘” ,’^^-Х                        .-„ .л,„.

***”а^Г-<*’

<& А<

 

ў^уЬ/г/?-

£’£’?&&/


Хусанов Азизбек Азамович

2016 йил 20 сентябрьдан:

«Андижонёғмой» акциядорлик жамияти бош директор

Туғилган йили:                                                 Тугилган жойи:

07.11.1974                              Андижон вилояти, Асака тумани

Партиявийлиги: Ўз.МТДП

Маълумоти:                                                       Тамомлаган:

олий                                        1997 й. Андижон мухандислик иқтисодиёт институти

(кундузги)

Маълумоти бўйича мутахассислиги:            Мухандис-технолог

Илмий даражаси:                                              Илмий унвони:

йўқ                                                                       йўқ

Қайси чет тилларини билади: рус тили

Давлат мукофотлари билан тақдирланганми (қанақа): йўқ

Халқ депутатлари республика, вилоят, шаҳар ва туман Кенгаши депутатими ёки бошқа

сайланадиган органларнинг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим):

йўқ

МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИ

 • «Асака ёғ» хиссадорлик жамияти экстракция цехи навбатчи технологи
 • «Асака ёғ» хиссадорлик жамияти форпресс цехи механиги
 • «Асака ёғ» очиқ акциядорлик жамияти форпресс цехи бошлиғи
 • «Асака ёғ» очиқ акциядорлик жамияти бош технологи
 • «Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти иқтисодий ва молиявий масалалар бўйича бошқарув раиси ўринбосари
 • «Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти бошқарув раиси вазифксини вақтинча бажарувчиси
 • «Андижонёғмой» акциядорлик жамияти бошқарув раиси
 • «Андижонёғмой» акциядорлик жамияти бош директор

 

Қарин-

дошлиги

Фамилияси, исми ва отасининг исми Туғилган йили ва жойи Иш жойи ва лавозими Турар жойи
Отаси Хусанов Азамжон 1941 йил,

Андижон вилояти, Асака тумани

Пенсияда (Асака тумани 4-мактаб директори) Асака тумани, Узбекистон махалласи, Дўрмон қишлоғи
Онаси Хусанова Хосиятхон 1949 йил,

Андижон вилояти, Асака тумани

Пенсияда (Асака тумани «Навбахор» жамоа хўжалиги пахтачилик бригадаси бошлиғи) Асака тумани, Ўзбекистон махалласи, Дўрмон қишлоғи
Опаси Хурбоева (Хусанова) Сурайё Азамовна 1969 йил,

Андижон вилояти, Асака тумани

Тошкент шаҳар 255- мактаб ўқитувчиси Тошкент шаҳри, Яшнобод тумани, Ғ алабанинг 40- йиллиги даҳаси, 3- уй, 22-хонадон
Опаси Рахмонова (Хусанова) Мухайё Азамовна 1971 йил,

Андижон вилояти, Асака тумани

Шахрихон тумани 26- мактаб ўқитувчиси Андижон вилояти, Шахрихон тумани, Хўжаобод қишлоги
Укаси Хусанов Иззатбек Азамович 1976 йил,

Андижон вилояти, Асака тумани

Асака тумани «1М ШВЕК18ТА№> ёпик акциядорлик жамияти оператори Асака тумани, А.Жўраев кўчаси, 118-уй
Синглиси Сулаймонова (Хусанова) Раъно Азамовна 1978 йил,

Андижон вилояти, Асака тумани

Шахрихон тумани, 26- мактаб ўқитувчиси Андижон вилояти, Шахрихон тумани, Хўжаобод қишлоғи
Синглиси Мирзакаримова (Хусанова) Муқаддас Азамовна 1980 йил,

Андижон вилояти, Асака тумани

Шахрихон тумани, 12- мактаб ўқитувчиси Асака тумани, Ўзбекистон махалласи
Турмуш

ўртоғи

Хусанова Зебинисо Қурбоналиевна 1979 йил,

Андижон вилояти, Асака тумани

Уй бекаси Андижон вилояти, Асака тумани, Ажувоз қишлоғи
Уғли Азамов Афзалхон Азизбек ўғли 1998 йил,

Андижон вилояти, Асака тумани

Асака тумани озиқ- овқат саноати касб- хунар коллежи талабаси Андижон вилояти, Асака тумани, Ажувоз қишлоғи
Қизи Азамова Мохинисо Азизбек ўизи 2000 йил, Андижон вилояти, Асака тумани Асака тумани озиқ- овқат саноати касб- хунар коллежи талабаси Андижон вилояти, Асака тумани, Ажувоз қишлоғи
Қизи Азамова Ойнисохон Азизбек қизи 2008 йил, Андижон вилояти, Асака тумани 2013 йилда вафот этган
Уғли Азамов Хамзахон Азизбек ўғли 2010 йил, Андижон вилояти, Асака тумани мактабгача таълим муассасаси тарбияланувчиси Андижон вилояти, Асака тумани, Ажувоз қишлоғи
Қизи Азамова Ойнисохон Азизбек қизи 2015 йил, Андижон вилояти, Асака тумани Она тарбиясида Андижон вилояти, Асака тумани, Ажувоз қишлоғи
Қайнотаси Хайдаров

Қурбонали

1939 йил,

Андижон вилояти, Асака тумани

Пенсияда (Андижон шаҳар мухандислик иқтисодиёт институтининг кимё кафедраси мудири) Асака тумани, Ўзбекистон кўчаси, 8-уй
Қайнонаси Зокирова 1946 йил, Пенсияда (Асака Асака тумани,
 

 

 

Расулов Абдурахмон Асаматханович

2011 йил 1 мартдан:

“Андижонёғмой” акциядорлик жамияти корхона бош механиги

Туғилган йили:                                                  Туғилган жойи:

26.10.1967                               Андижон шаҳри

Партиявийлиги: Ўз.ХДП аъзоси

Тамомлаган:

1996 й. Андижон қишлоқ хўжалик институти (кундузги)

Маълумот бўйича мутахассислиги:               мухандис-механик

Илмий даражаси:                                               Илмийунвони:

йўқ                                           йўқ

Қайси чет ва мхд халқлари тилларини билади (тўлиқ кўрсатилиши лозим). рус тили

Давлат мукофотлари билан тақдирланганми (қанақа). йўқ

Халқ депутатлари республика, вилоят, шаҳар, ва туман Кенгаши депутатими ёки бошқа

сайланадиган органларнинг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим).

йўқ

МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИ

1988-1990 йй. – Андижон “Вилоят маишийтаъмирхизмат” корхона заргари 1990-1992 йй. – Андижон “Вилоятагросаноатуюшмаси” капитал қурилиш мутахассиси, режа бўлими мутахассиси

1992-1995 йй. – Андижон саноат моллари 85-савдо дўкони сотувчиси

1995-1997 йй. – “Андижонёғмой” хиссадорлик жамияти чигит қабул қилувчиси, форэкстракция цехи технологи

 • 2002 йй. – “Андижонёғмой” очиқ акциядорлик жамияти форэкстракция цехи навбатчи

технологи, хом ёғ кислоталари ва дистилланган ёғ кислоталари цехи ускуналарини таъмирлаш устаси, форпресс цехи ускунапарини таъмирлаш устаси, дистилланган ёғ кислоталари цехи ускуналарини таъмирлаш устаси 2010-2011 йй. – “Андижонёғмой” очиқ акциядорлик жамияти меҳнат мухофазаси ва техника хавфсизлиги бўйича бош мухандис ўринбосари                 4

2011 й. – ҳ.в. – “Андижонёғмой” акциядорлик жамияти корхона бош механиги

Маълумотнома паспорт, диплом ва меҳнат дафтарчасига асосан ёзилган.

“Андижонёғмой” акциядорлик

жамияти бошкарув раиси:^#^^!

“Андижонёғмой” акциядорлшс. ^ жамияти ходимлар бошкарув хизмати бўлими бошлиғиа»

**


Қариндош-

лиги

Фамилияси, исми ва отасиниг исми Туғилган йили ва жойи Иш жойи ва лавозими Турар жойи
Отаси 1 Расулов Асаматхан 1942 йил, Андижон шаҳри 1994 йил вафот этган (“Андижонёғмой” акциядорлик жамияти бошқарув раиси ўринбосари)
Онаси Расулова

Матлубахон

,, 1943 йилу.«5 Андижон шаҳри (уйбекаси) Андижон шаҳри, 1-тор Саноат кўчаси, 15-уй
Акаси Расулов

Абдурауф

Асаматханович

1964 йил, Андижон шаҳри “Андижонёғмой” акциядорлик жамияти механика создаш цехи элеқтро газ пайвандчи Андижон шаҳри» 1-тор Саноат кўчаси,:- 1’5-уй
Укаси Расулов

Абдусалом

Асаматханович

1969 ййл, Андижон шаҳри Хусусий тадбиркор (хайдовчи) Авдижон Шаҳри, 1-тор Саноат кўчаси, 15-уй
Синглиси Мамажонова

Мавлуда

Асаматхановна

1971 йил, Андижон шаҳри Уй бекаси АвдижоН’ шаҳри, Ш.Каримова кўчаси, 11-уй
Укаси Расулов

Абдумалик

Асаматханович

1974 йил, АқцижОншаҳри Хусусцй тадбиркор (оператор) . Андижон шаҳри, 1 -тор . Саноат кўчаси, 17-уй
Укаси Расулов

Абдумажид

Асаматханович

1976 йил, Авдижоншаҳри Хусусий тадбиркор (Хунарманд уста) Андижон шаҳри, 1 -тор Саноат кўчаси, 15-уй
Турмуш

ўртоғи

Расулова

Гулбахор

Рустамжоновна

1969 йил, Авдижон шаҳри Уй бекаси Айдижон шаҳри, Хамракулов кўчаси, 38-уй
Ўғли Расулов

Хуршидбек

Абдурахмонович

1990 йил, Андижон шаҳри “Андижонёғмой” акциядорлик жамцяти молия ҳисоботи ва бухгалтерия ҳисоби бўлими материаллар н бўлими ҳисобчиси Андижрн шаҳри, Хам{эДкўлоВ кўчаси, 38-уй
Ўғли Расулов

Мухаммадали

Абдурахмонович

• 1993 йил, Андижон шаҳри Андижон шаҳар Иқтисодиёт коллежи тапабаси Андйжон шаҳри, Хамрақулов кўчаси, З ^-у й ‘’
Қайнотаси Хайдаров

Рустамжон

1940 йил,

Наманган вилояти, Чуст шаҳри

2002 йил вафот этган

(Андижон шаҳар 162-уй-жой қурилиш трести рахбари)

Қайнонаси Эгамбердиева

Жаннатхон

1944 йил, Андижон шаҳри Певдивда. _ (Андижон шаҳар Агром агросаноат бирлашган қурилиш мавмурияти 2- иқгисодчиси) Андижон шаҳри, Бўстон даҳаси, * Сайфий кўчаРи,
 

 

Паспорт: АА 0512839 Андижон вилояти Андижон шаҳар 1-МБ 10,12.2012 йил. Диплом: № 103898 Меҳ. даф: ГТ-1 № 5889658

 

Юлдашев Анваржон Одилович

2012 йил 24 сентябрдан:

«Андижонёғмой» акциядорлик жамияти меҳнат мухофазаси ва техника хавфсизлиги бўйича мухандис муовини

Туғилган йили: 15.01.1975

Миллати:

ўзбек

Тамомлаган:

1994 й. Андижон муҳандислик-иқтисодиёт инстипути (кундузги)

Маълумоти бўйича мутахассислиги:

Илмий даражаси: йўқ

Қайси чет тилларини билади: рус тили

Давлат мукофотлари билан тақдирланганми (қанақа): йўқ

Халқ депутатлари республика, вилоят, шаҳар ва туман Кенгаши депутатими ёки бошқа

сайланадиган органларнинг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим):

йўқ

МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИ

1992-1997 йй. – Андижон мухандислик иқгисодиёт институти талабаси

 • 1998 йй. – Андижон вилояти Олтинкўл тумани очиқ турдаги Олтинкўл хиссадорлик жамияти тўқув

цехи навбатчи бригадири

 • 1999 йй. – Андижон вилояти Олтинкўл тумани очиқ турдаги Олтинкўл хиссадорлик жамияти

таъминот бўлими товаршуноси

 • 2000 йй. – Андижон вилояти Шахрихон тумани Антекс хиссадорлик жамияти м&териал таъминот

бўлими бошлиғи

 • 2004 йй. – Андижон вилояти Шахрихон тумани Антекс хиссадорлик жамияти пардозлаш фабрикаси

катта поларисти

2005-2008 йй. – Андижон пахта очиқ акциядорлик жамияти уруғчилик чигит цехи навбатчи бригадири

2012-2014 йй. – «Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти меҳнат мухофазаси ва техника хавфсизлиги бўйича мухандис муовини

2014 й. – ҳ.в. – «Андижонёғмой» акциядорлик жамияти меҳнат мухофазаси ва техника хавфсизлиги бўйича мухандис муовини

Қарин-

дошлиги

Фамилияси, исми ва отасининг исми Туғилган йили ва жойи Иш жойи ва лавозими Турар жойи
Отаси • Юлдашев Одилжон 1937 йил,

Андижон вилояти, Мархамат тумани

1982 йил вафот этган

(Тошкент шаҳар темир йўли таъминотчиси)

Онаси Дадажонова

Гулчехрахон

1938 йил,

Андижон вилояти, Олтинкўл тумани

Пенсияда (Андижон вилояти, Олтинкўл тумани Садриддин Айний номидаги 6- ўрта мактаб директори) Андижон вилояти, Олтинкўл тумани, Охунбобоев ҚФЙ, Хондибоғи махалласи
Акаси Юлдашев

Бахтиёржон

Одилович

1970 йил,

Андижон вилояти, Олтинкўл тумани

Олтинкўл тумани пахта тозалаш очиқ акциядорлик жамияти пахта қабул қилувчиси Андижон вилояти, Олтинкўл тумани, Охунбобоев ҚФЙ, Хондибоғи махалласи
Турмуш

ўртоғи

Юлдашева

матлубахон

Маматкаримовна

1977 йил,

Андижон вилояти, Олтинкўл тумани

Олтинкўл тумани, Хондибоғи ҚФЙ тиббиёт пункти хамшираси Андижон вилояти, Олтинкўл тумани, Охунбобоев ҚФЙ, Хондибоғи махалласи
Қизи Юлдашева Гулжамолхон Анваржон қизи 1996 йил,

Андижон вилояти, Олтинкўл тумани

Уй бекаси Андижон вилояти, Олтинкўл тумани, Охунбобоев ҚФЙ, Хондибоғи махалласи
Уғли Одилжонов Миролимжон Анваржон ўғли 1998 йил,

Андижон вилояти, Олтинкўл тумани

Олтинкўл тумани Сервис хизмат кўрсатиш коллежи талабаси Андижон вилояти, Олтинкўл тумани, Охунбобоев ҚФЙ, Хондибоғи махалласи
Қайнотаси Мирзаев

Маматкарим

1955 йил,

Андижон вилояти, Олтинкўл тумани

Олтинкўл туман автомобилларга серрис хизмат кўрсатиш ходими Андижон вилояти, Олтинкўл тумани, Охунбобоев ҚФЙ, Хондибоғи махалласи
Қайнонаси Мирзаева

Мастурахон

1955 йил,

Андижон вилояти, Олтинкўл тумани

2009 йил вафот этган (Уй бекаси)
 

 

 

Буважонов Алижон Ташпўлатович

2016 йил 29 октябрьдан:

«Андижонёғмой» акциядорлик жамияти ёғ ишлаб чиқариш бош технологи

Туғилган йили:                                                 Туғилган жойи:

22.10.1969                               Қирғизистон Республикаси, Ош

вилояти

Миллати:                                                            Партиявийлиги:

ўзбек                                       Ўз.МТДП

Маълумоти:                                                        Тамомлаган:

олий                                        1992 й. Тошкент Политехника институти (кундузги)

Маълумоти бўйича мутахассислиги:            мухандис-технолог

Илмий даражаси:                                              Илмий унвони:

йўқ                                          йўқ

Қайси чет тилларини билади: рус тили

Давлат мукофотлари билан тақдирланганми (қанақа): йўқ

Халқ депутатлари республика, вилоят, шаҳар ва туман Кенгаши депутатими ёки бошқа

сайланадиган органларнинг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим):

йўқ

МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИ

Тошкент политехника институти талабаси

«Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти совун ишлаб-чиқариш цехи навбатчи технологи

«Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти ишлаб-чиқариш бўлими технологи «Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти ишлаб-чиқариш бўлими навбатчи мухандиси «Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти тайёрлов цехи технологи «Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти ишлаб -чиқариш бўлим^ навбатчи устаси «Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти экстракция цехи бошлиғи «Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти экстракция цехи технологи «Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти хар хил ишлар бажариш бўлими ишчиси «Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти ишлаб-чиқариш бўлими навбатчи технологи «Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти ободонлаштириш бўлими ишчиси «Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти оишлаб-чиқариш бўлими навбатчи устаси «Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти форпресс цехи устаси «Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти хар хил ишлар бажариш бўлими ишчиси

«Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти Қўрғонтепа туманида жойлашган 2-савдо шахобча сотувчиси

«Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти Улуғнор тумани 2-савдо шахобча сотувчиси

«Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти Олтинкўл туманидаги 2-савдо шахобча ҳисобчиси

«Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти кунгабоқар донини қабул қилишва сақлаш бўйича катта устаси

«Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти бош технологи «Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти чигит хўжалиги таъминотчиси

 

 • 2010 йй. – «Андижонёғмой» очиқ акциядорлик жамияти тайёрлов цехи технологи
 • 2016 йй. – «Андижонёғмой» акциядорлик жамияти экстракция цехи бошлиғи

2016 й. – ҳ.в. – «Андижонёғмой» акциядорлик жамияти ёғ ишлаб чиқариш бош технологи

Алижон Ташпўлатович Буважоновнинг яқин қариндошлари ҳақида

МАЪЛУМОТ

Қарин-

дошлиги

Фамилияси, исми ва отасининг исми Туғилган йили ва жойи Иш жойи ва лавозими Турар жойи
Отаси Буважонов

Тошпўлатжон

1933 йшС Қирғизистон республикаси, Ош вилояти 2007 йил вафот этган (Хусусий тадбиркор «ҳайдовчи»)
Онаси Буважонова

Мукаррамхон

1941 йил, Қирғизистон республикаси, Ош вилояти Пенсияда (Қирғизистон республикаси, Ош вилояти жамоа хўжалиги ишчиси) Қирғизистон

Республикаси,

Ош вилояти, Аравон тумани, Бирлашган кзшаси, 7- уй

Акаси Буважонов

Фазлидцин

Тошпўлатович

1959 йил, Қирғизистон республикаси, Ош вилояти 3-гурух ногирони Андижон вилояти, Андижон тумани, Хакан қишлоғи, Асакайўли, 169-уй
Опаси Буважонова

Маликахон

Тошпўлатовна

1962 йил, Қирғизистон республикаси, Ош вилояти Уй бекаси Қирғизистон

Республикаси,

Ош вилояти, Аравон тумани, Бирлашкан кўчаси, 7- уй

Опаси Хамрақулова

Мавлудахон

Тошпўлатовна

1965 йил, Қирғизистон республикаси, Ош вилояти Уй бекаси Қирғизистон Республикаси, Ош вилояти, Аравон тумани, Лангар қишлоғи
Акаси Буважонов

Хабибилло

Тошпўлатович

1967 йил, Қирғизистон республикаси, Ош вилояти Деҳқон Қирғизистон

Республикаси,

Ош вилояти, Аравон тумани, Бирлашкан кўчаси, 7- уй

Синглиси Буважонова

Январхон

Тошпўлатовна

1972 йил, Қирғизистон республикаси, Ош вилояти Уй бекаси Қирғизистон

Республикаси,

Ош вилояти, Аравон тумани, Бирлашкан кўчаси, 7- уй

Укаси Буважонов Валижон Тошпўлатович 1976 йил, Қирғизистон республикаси, Ош вилояти Деҳқон Қирғизистон

Республикаси,

Ош вилояти, Аравон тумани, Бирлашкан кўчаси, 7- уй

Гурмуш ўртоғи Буважонова

Муқаддасхон

1976 йил, Қирғизистон республикаси, Ош вилояти Уй бекаси Андижон вилояти, Андижон шаҳри, 3-кичик даха, 9-уй, 35-хонадон
Ўғли Буважонов Шукурилло Алижон ўғли 2001 йил, Қирғизистон республикаси, Ош вилояти Андижон ахборот технологиялар касб- ҳунар коллежи талабаси Андижон вилояти, Андижон шаҳри, 3-кичик даха, 9-уй, 35-хонадон
Қайнотаси Иўлдошев Олимжон 1929 йил, Қирғизистон республикаси, Ош вилояти 2007 йил вафот этган (Қирғизистон республикаси, Ош вилояти, жамоа хўжалиги ишчиси)
Қайнонаси Йўлдошева

Қаноатхон

1939 йил, Қирғизистон республикаси, Ош Пенсияда (Қирғизистон республикаси, Ош вилояти, жамоа Қирғизистон Республикаси, Ош вилояти,
 

 

 

^ДИҚЛАНГАН»

’тоу» АЖ

2016 йил даги қарори билан «£>» \Лм* АУдаги

сонли баённома) «Апйцопуо§’тоу» акциядорлик жамиятининг ижроия органи раҳбарлигига танлов ўтказиш

ТАРТИБИ

Андижон – 2016 й.

 

МУНДАРИЖА

 1. Умумий қоидалар
 2. Танловга тайёргарлик Ш.Танловни ўтказиш IV. Якунловчи қоидалар

 

 1. Мазкур «Апс1уопуо§’тоу» акциядорлик жамиятининг ижроия органи раҳбарлигига танлов ўтказиш» Тартиби (кейинги ўринларда Тартиб деб аталади) «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун деб аталади), Корпоратив бошқарув кодекси тавсиялари (Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича комиссия мажлисининг 31.12.2015 й. 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган), «Апс1уопуо§ шоу» Акциядорлик жамиятининг Устави (кейинги ўринларда Жамият деб аталади) ва Жамиятнинг бошқа ички ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган.
 2. Мазкур Тартиб Жамиятнинг Бошқарув раиси лавозимига ва Бошқарув аъзолигига номзодларни танловини ўтказиш тартибини белгилайди.

Танлов ўтказишнинг асосий принциплари:

очиқлик – танлов бошланиши, унинг ўтказилиши, саралаш ва сараланган номзодларнинг мезонлари тўғрисидаги маълумотларни чоп этиш орқали таъминланади;

доимийлик — «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ ижроия органи бўйича таклифларни йўллаш учун белгиланган даврда танловни ўтказиш орқали таъминланади;

тортишув — мазкур Тартибда белгиланган мезонларга мувофиқ номзодларнинг малакавий ва профессионал сифатларини баҳолаш орқали таъминланади.

 1. Бошқарув раиси лавозимига ва Бошқарув аъзолигига номзодларнинг танлови (кейинги ўринларда танлов деб аталади) Жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан ўтказилади.
 2. Танлов номзодлар бўйича келиб тушган таклифлар асосида ўтказилади.

——————– соҳасидаги, республиканинг бошқа вазирлик ва

идораларининг малакавий ходимлари, шунингдек бошқа шахслар, шу жумладан тегишли соҳада зарур малака ва иш тажрибасига эга хорижий менежерлар номзод (кейинги ўринларда номзодлар деб аталади) бўлишлари мумкин.

 1. Номзодлар бўйича таклифлар талабгор томонидан мустақил равишда, қонун ҳужжатларига мувофиқ Жамиятнинг раҳбар лавозимларига

 

номзодлар бўйича таклифларни киритиш ваколатига эга бошқа вазирлик,

.. … . .

акциядорлар ва бошқа шахслар (кейинги ўринларда ташаббускор деб аталади) томонидан киритилади.

 1. Танлов муддати, агар Жамият Уставида бошқа муддат белгиланмаган бўлса, «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ Жамиятнинг раҳбар лавозимларига номзодлар бўйича таклифларни йўллаш учун ажратилган муддатни ҳисобга олиши шарт.
 2. Жамият Кузатув кенгаши танловни ўтказиш учун Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси аъзолари ҳамда тегишли вазирлик ва идораларнинг вакилларидан таркиб топган танлов комиссиясини ташкил қилади.
 3. Танлов комиссиясининг шахсий таркиби Жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади.
 4. Танлов комиссиясининг қарорлари кенгашларда қабул қилинади ва баённома билан расмийлаштирилади.
 5. Танлов комиссиясининг ишчи органи вазифалари Жамиятнинг кадрлар билан ишлайдиган таркибий бўлинмасига юклатилади.
 6. Жамиятнинг корпоратив сайтида танлов бўйича қуйидаги ахборотни жойлаштирилади:
 • Мазкур Тартибнинг ва унинг иловаларининг матни;
 • танлов комиссияси томонидан тасдиқланган танлов эълонининг матни;
 • танловга таълуқли ахборот-тушунтирув материаллари.
 1. Жамият танлов тўғрисидаги ахборотни оммавий ахборот воситаларида, шу жумладан зоеюЬз.цкк.иг сайтида чоп этади.
 2. ТАНЛОВГА ТАЙЁРГАРЛИК
 3. Ташаббускорлар танлов эълон қилинганидан сўнг 10 кун ичида (агар эълонда бошқа муддат белгиланган бўлмаса) номзодлар тўгрисида маълумотларни тақдим этадилар.
 4. Қуйидаги шахслар номзод бўла олмайдилар:
 • тегишли мутахассйслик бўйича олий маълумотга эга бўлмаган;
 • (______ ) соҳасида раҳбар лавозимларда камида 3 йиллик иш

стажига эга бўлмаган;

 • юридик шахснинг якка ижроия органи вазифасини бажарган, коллегиал тартибдаги ижроия органи таркибига кирган ёки юридик шахснинг таъсисчиси бўлган даврда, уларнинг айби билан лицензия талаблари ва шартларини бузганлик учун тегишли фаолият турини амалга ошириш учун такдим этилган лицензиянинг амал қилиши тухтатилса, агар тўхтатилган вақтдан 3 йиллик муддат ўтмаган бўлса;
 • иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлари ёки бошқарув тартибига қарши жиноятлари учун судланганлиги тугалланмаган шахслар;
 • юридик шахс банкрот деб топилган вақтда якка ижроия органи вазифасини бажарган ёки юридик шахснинг коллегиал ижроия органи таркибига кирган шахслар, банкрот деб топилган вақтдан 2 йил ўтмаган бўлса;
 • Кузатув кенгашининг бошқа аъзолари ёки Жамиятнинг раҳбари билан қариндошлик муносабатларига эга шахслар.
 1. Ташаббускорлар номзодлар бўйича Жамиятга тақдим этилган маълумотларнинг ишончлигини, муҳимлигини ва ҳаққонийлигини таъминлайди.
 • ТАНЛОВНИ ЎТКАЗИШ
 1. Номзодлар тўғрисидаги белгиланган муддатда тақдим этилган маълумотлар мазкур Тартибнинг 1-сонли иловасида санаб ўтилган ҳар бир мезон бўйича номзодларга бериладиган баллар (умумий 100 баллгача) асосида умумлаштирилади.
 2. Бошқарув раиси ёки Бошқарув аъзолари лавозимига энг яхши

номзодни танлаш мазкур Тартибнинг иловаларида белгиланган мезонларга мувофиқ номзодларга берилган энг кўп жами баллар бўйича амалга оширилади. *

 1. Агар тўпланган баллар тенг бўлса, Комиссия томонидан сайлов ўтказилади.
 2. Танлов комиссиясининг сайлов якунлари бўйича икки ва ундан ортиқ номзодларда тенг миқдорда овозлар бўлса, танлов комиссиясининг раиси ҳал қилувчи қарорни қабул қилади.
 3. Номзодлар бўйича таклифлар мавжуд бўлмаганда, номзодлар Жамият, Ўзбекистон Республикаси тегишли вазирлик ва идоралари ёки вазирлик таркибига кирувчи корхона ва ташкилотлар ходимлари ичидан танлов комиссияси томонидан белгиланади.
 4. Узбекистон Республикаси Президентининг, Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ёки Ўзбекистон Республикаси Президентининг 31 март 2015 йилдаги ПҚ-2327-сонли Қарори билан ташкил этилган Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича комиссиясининг қарори асосида раҳбар лавозимларга тайинланадиган шахслар бўйича танлов ўтказилмасдан қарор қабул қилинади.
 5. Кузатув кенгаши раҳбар лавозимларга (номенклатурага киритилган лавозимлар бўйича) энг яхши номзодлар бўйича таклифларнинг келишувини лавозим номенклатурасида белгиланган тартибда ўтказади.
 6. Кузатув кенгаши раҳбар лавозимларга мувофиқ номзодларни акциядорларнинг умумий йиғилишига қонун ҳужжатларида, шунингдек Жамият Устави ва ички ҳужжатларида белгиланган тартиб ва муддатда кўриб чиқиш учун киритади. Жамият Устави ва ички ҳужжатлари қоидалари бир бирига номувофиқ бўлса, Устав қоидалари устун ҳисобланади.

қилинади.

 1. Ташаббускорлар номзодни алмаштириш заруриятига олиб келган ҳолатларнинг пайдо бўлиши тўғрисида Кузатув кенгашини кечиктирмай хабардор қилишлари шарт.
 2. Агар номзод бўйича уни алмаштириш заруриятига олиб келган ҳолатлар пайдо бўлган бўлса, Кузатув кенгаши номзод этиб^ танловда аввал иштирок этган ва кейинги энг яхши якуний бални тўплаган ёки мазкур Тартибда белгиланган тартибда шундай деб топилган шахсни белгилайди.
 3. Агар Акциядорлик бирлашмалари ва компанияларда давлат улушининг самарадор фойдаланилиши устидан мониторинг қилиш бўйича Комиссия томонидан, белгиланган тартибда ушбу шахснинг давлат улуши мавжуд бўлган хўжалик жамиятининг бошқарув ва назорат органида олиб борган фаолияти натижасида қониқарсиз деб топилган бўлса, Кузатув кенгаши номзодни рад қилиш ҳуқуқига эга.

 

 1. Ушбу Тартиб Жамият Кузатув кенгашининг қарори билан тасдиқланганидан сўнг кучга киради.
 2. Мазкур Тартибни тасдиқлаш бўйича Кузатув кенгашининг қарори мажлисда иштирок этган Кузатув кенгаш аъзоларининг кўпчилик овози билан ёки Кузатув кенгашининг мажлиси сиртдан ўтказилган тақдирда кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилинади.
 3. Мазкур Тартибга қонун ҳужжатларига ўзгартириш киритилиши, Жамиятнинг Устави, ички ҳужжатларига ўзгартиш ва/ёки қўшимча киритилиши, Жамият ташкилий тузилмасининг ўзгариши муносабати билан ва бошқа ҳолатларда ўзгартиш ва/ёки қўшимчалар киритилиши мумкин.
 4. Мазкур Тартибга ўзгартиш ва қўшимчалар Жамиятнинг Кузатув кенгаши қарори билан тасдиқланганидан сўнг кучга киради.

Мазкур Тартибга ўзгартиш ва қўшимчаларни тасдиқлаш бўйича Кузатув кенгашнинг қарори мажлисда иштирок этган Кузатув кенгаш аъзоларининг кўпчилик овози билан ёки кузатув кенгашининг мажлиси сиртдан ўтказилган тақдирда кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилинади.

 1. Агар мазкур Тартибнинг алоҳида бандлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига ва/ёки Жамият Уставига зид бўлса, бу моддалар ўз кучини йўқотади ва мазкур Тартибга тегишли ўзгартишлар киритилгунга қадар бу моддалар билан тартибга солинувчи масалалар қисмида Узбекистон Республикасининг амалдаГи қонунчилиги меъёрлари ва/ёки Жамият Уставига амал қилиниши лозим.
 2. Мазкур Тартиб талабларини бузганликда айбдор шахслар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавобгар бўлади.
 3. Жамиятнинг Кузатув кенгаши мазкур Тартиб талабларига риоя қилиниши устидан назорат қилади.

 

1 -сонли илова

«Ап(1Цопуо§’тоу» АЖ Бошқарув раиси/Бошқарув аъзоси лавозимига номзодлар

тўғрисида

МАЪЛУМОТЛАР

номзоднинг Ф.И.Ш.:

т/ Баҳоланадиган мезонлар Мезон бўйича максимал балл Номзодда мавжудлиги (ҳа / йўк)
  ————–  I. ТАЪЛИМ  
1 Олий маълумотнинг мавжудлиги (муҳандислик, бакалавр ёки магистрлик дипломи) 15  
2 Хорижда олий маълумот олганлик дипломининг мавжудлиги 10  
3 Жорий ёки ўтган йилда малака оширганлик ёки қайта тайёргарлик олган гувоҳномаси мавжудлиги 5  
  II. ИШ ТАЖРИБАСИ  
4 Давлат ташкилотлари, давлат улуши мавжуд ҳўжалик жамиятларида маъмурий-бошқарувчи ходим лавозимларидаги иш таж^ибаси
бир йилгача 2  
1 йилдан 3 йилгача 3
3 йилдан 5 йилгача 4
5 йилдан кўп 5
5 тармок корхона ва ташкилотларида маъмурий-бошкаг увчи ходим лавозимларш таги иш тажрибаси
бир йилгача 3  
1 йилдан 3 йилгача 5
3 йилдан 5 йилгача И

10

5 йилдан кўп 15
  Раҳбарлик лавозимларида (директор, директор ўринбосари, менеджер, бошлик, ва бошқа лаво тажрибаси зимлар) иш
  бир йилгача 4  
6 1 йилдан 3 йилгача 6
  3 йилдан 5 йилгача 8
  5 йилдан кўп 10
  II. БОШҚА МЕЗОНЛАР  
7 Номзодда давлат ёки тармоқ мукофотлари мавжудлиги 5  
8 Номзодда_______________________________ йўналиши бўйича

халқаро эътироф этилган статусининг мавжудлиги

5  
 

 

 

9 Номзод томонидан йуналиши бўйича хорижда тажриба ортирганлиги 5  
10 Вазирлар Маҳкамасининг (ундаги Департаментнинг) ёки унинг негизвда ташкил этилган давлат комиссиясининг номзодликка кўрсатиш мақсадга мувофиклиги тўгрисидаги хатини мавжудлиги 15  
11 Бошқа давлат органи ёки унинг негизида ташкил этилган давлат комиссиясининг номзодликка кўрсатиш мақсадга мувофиклиги тўғрисидаги хати ва олдинги иш жойвдан камида учта ижобий фикрнома мавжудлиги 10  
 

 

 

Ушбу билан тасдиқлайманки, Номзод сифатида таклиф қилинаётган шахс: тегишли мутахассислик бўйича олий маълумотга эга бўлиши; тегишли соҳада энг камида 5 йиллик иш стажига эга; бўлиши

ўтган 3 йил мобайнида якка тартибда ижро органи вазифасини бажармаган, коллегиал ижро органи таркибига кирмаган еки мазкур шахснинг айби туфайли лицензия шартлари ва талабларининг бузилганлиги учун кўрсатилган фаолиятни амалга ошириш учун лицензиянинг амал қилиши тугаган вақгда юридик шахснинг таъсисчиси бўлмаслиги;

ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасида жиноят учун ёки бошқарув тартибига қарши жиноятлар учун тугалланмаган судланганликка эга бўлмаган шахслар;

якка тартибда ижро органи вазифасини бажармаган, юридик шахснинг коллегиал ижро органи таркибига кирмаган шахс, мазкур шахс банкрот деб эътироф этилган бўлса ва эътироф этилиш давридан 2 йил ўтмаган бўлса;

кузатув кенгашининг бошка аъзолари ёки хўжалик жамиятининг раҳбари билан қариндошлик ва қайин-бўйинчилик ва куда-андачилик муносабатлари билан боғланмаган бўлса.

Аризада баён килинган барча маълумотларнинг, шунингдек ушбу аризага илова килинадиган ҳужжатлар ва материаллар таркибидаги маълумотларнинг ҳақиқийлиги, ишончлилиги ва ҳақиқатга мос бўлиши.

Юқорида келтирилган маълумотлар ҳақиқий, ишончли ва ҳақиқатга мос ҳисобланади.

Юридик шахс раҳбари лавозимининг кўрсатилиши ва асосий муҳр ёки юридик шахснинг электрон рақамли имзоси билан тасдиқланган унинг имзоси, ёки Ф.И.Ш., манзили ва жисмоний шахснинг ёзма ёки электрон имзоси билан тасдиқланган паспорт маълумотлари.

Эслатма:

Ўзбекистон Республикаси фукароси ҳисобланмаган номзодларга нисбатан талабгор томонидан ўзига маълум бўлган номзодга нисбатан Узбекистон Республикаси ҳудудида мехнат фаолиятини амалга оширйш учун рухсат бериш ҳужжатларини тақцим этилишини рад этилишига сабаб бўладиган маълумотлар тўғрисида кўшимча хабар берилади.

Бизнинг манзил

 • Телефон : 223-11-83
 • Ишонч телефони : 223-11-83
 • Канцелярия : 223-11-83
 • Факс : 223-10-33
 • E-mail: andyogmoy@inbox.ru
 • Манзил : Андижон Вилояти Андижон шахри А.Фитрат кучаси № 14

ЯНГИЛИКЛАРГА ОБУНА